Organizacja jednostki

W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie na mocy Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie z dnia 18 maja 2016 roku funkcjonują następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy obejmujące zakresem swego działania sprawy:

W skład Prokuratury Okręgowej w Koszalinie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział I Śledczy,
 2. Wydział IV Organizacyjno-Sądowy,
 3. Wydział VII Budżetowo-Administracyjny,
 4. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 5. Stanowisko inspektora do spraw obronnych,
 6. Stanowisko audytora wewnętrznego,
 7. Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Każdy z prokuratorów Prokuratury Okręgowej, niezależnie od komórki  organizacyjnej, w której wykonuje swoje obowiązki, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach karnych oraz bierze udział w postępowaniach sądowych, pełniąc funkcję oskarżyciela publicznego.

Wydział I Śledczy.

Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, obejmuje swoim zakresem zadania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym, a także inne przestępstwa kryminalne pozostające we właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy,
 2. prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie spraw o przestępstwa dotyczące błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka,
 3. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, zleconego przez Prokuratora Okręgowego,
 4. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w ust. 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 5. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych,
 6. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań,
 7. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1,
 8. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
 9. realizowanie innych zadań powierzonych przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

W ramach Wydziału wyodrębniono Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej kierowany przez Kierownika Działu, który obejmuje swoim zakresem zadania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo-skarbowe inne niż wymienione w §28 pkt 2 regulaminu, a także przestępstwa gospodarcze należące do właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy,
 2. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), inne niż wymienione w §28 pkt 3 regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym, i jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 kk,
 3. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych,
 4. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w ust. 1 i 2, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 5. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań,
 6. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2,
 7. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
 8. realizowanie innych zadań powierzonych przez Prokuratora Okręgowego.
  • Bezpośredni nadzór nad Działem sprawuje Naczelnik Wydziału I Śledczego.
  • Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.
 • Prokurator Okręgowy, w drodze odrębnego zarządzenia, wyznaczy imiennie wskazanego prokuratora z Wydziału I Śledczego, jako koordynatora spraw dotyczących błędów medycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową i jednostki podległe.

Wydział IV Organizacyjno-Sądowy.

Wydział IV Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmuje swoim zakresem zadania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających we właściwości Prokuratury Okręgowej, powierzonych do prowadzenia w Wydziale na podstawie decyzji Prokuratora Okręgowego,
 2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w ust. 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 3. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1,
 4. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań,
 5. organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury,
 6. kadr i szkolenia,
 7. sprawozdawczości i statystyki,
 8. skarg i wniosków,
 9. działalności rzecznika prasowego,
 10. udostępniania informacji publicznej,
 11. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,
 12. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
 13. przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 14. prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych,
 15. prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie  badań akt oraz innych ustaleń,
 16. dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów,
 17. wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
 18. opracowanie projektów wniosków w trybie art. 328 kpk, na zasadach określonych w §256 ust. 4 regulaminu,
 19. dokonywanie analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego,
 20. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego,
 21. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych,
 22. koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń,
 23. opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw,
 24. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,
 25. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem w sprawach dotyczących tych skarg, o którym mowa w §352 regulaminu,
 26. udział w postępowaniach odwoławczych przed sądem odwoławczym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, w których skierowano wniosek wskazany w §328 ust. 3 regulaminu,
 27. udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz z zakresu postępowania wykonawczego, przekazanych do prokuratury okręgowej z wnioskiem o udział prokuratora tej jednostki, zgodnie z dyspozycją art. 354§4 regulaminu,
 28. udział prokuratorów w postępowaniu przed Sądem Okręgowym jako sądem I instancji w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, w szczególności w sprawach o ubezwłasnowolnienie, przekazanych do prokuratury okręgowej z wnioskiem o udział prokuratora tej jednostki, zgodnie z dyspozycją art. 354§3 regulaminu,
 29. sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na wniosek o wznowienie postępowania sądowego, opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w tego rodzaju sprawach, jeżeli sąd uzna udział prokuratora za konieczny,
 30. inicjowanie postępowań, wytaczanie powództw, składanie wniosków i udział w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich, w których podjęcie tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej,
 31. sporządzanie środków odwoławczych oraz odpowiedzi na środki odwoławcze składane przez stronę w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich, zainicjowanych w Prokuraturze Okręgowej,
 32. sporządzanie skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia, o których mowa w §366 ust. 1 regulaminu,
 33. inicjowanie postępowania administracyjnego i postępowań przed sądem administracyjnym oraz udział w tych postępowaniach w wypadkach, o których mowa w §367 i §371 ust. 1 regulaminu, a także w sytuacjach, kiedy podjęcie tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych bądź pozakarnych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej,
 34. sporządzanie środków odwoławczych oraz odpowiedzi na środki odwoławcze składane przez stronę w sprawach administracyjnych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne,
 35. udział prokuratorów przed Sądem Okręgowym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie,
 36. udział prokuratorów w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 37. wytaczanie powództw regresowych i ich popieranie w związku z zasądzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia stosownie do przepisów art. 58 kpk,
 38. udział w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w przedmiocie wydania wyroku łącznego,
 39. kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 kpk lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 kpk,
 40. sporządzanie projektów wniosku o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk od orzeczeń sądu odwoławczego,
 41. sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu odwoławczego w sprawach karnych oraz dokonywanie merytorycznej oceny kasacji wnoszonych przez prokuratorów rejonowych, zgodnie z dyspozycją §333 ust. 3 regulaminu,
 42. składanie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych,
 43. nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami,
 44. kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego,
 45. analiza orzecznictwa Sądu Okręgowego i sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne,
 46. realizowanie innych zadań powierzonych przez Prokuratora Okręgowego.

Dział do Spraw Organizacyjnych.

W ramach Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wyodrębniono Dział do Spraw Organizacyjnych, kierowany przez Kierownika Działu, realizujący zadania wymienione w ust. l pkt 1-25, w tym prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych.

Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz.

W ramach Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wyodrębniono Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący swoim zakresem zadania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie (w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego) spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), inne niż wymienione w §28 pkt 3 regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym i jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 kk,
 2. udział prokuratora w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w ust. 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 3. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań,
 4. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1,
 5. opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach rejonowych, zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową i Prokuraturę Regionalną w Szczecinie,
 6. koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
 7. zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
 8. opracowywanie, w uzgodnieniu z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
 9. współpraca z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
 10. opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacja takich działań w prokuraturach podległych,
 11. wykonywanie analizy kryminalnej,
 12. administrowanie, obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,
 13. administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej,
 14. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP,
 15. obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym,
 16. obsługa videokonferencji,
 17. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 18. wykonywanie zadań wskazanych przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, wymienionych w §4, ust. 1 pkt 5-45,
 19. wykonywanie innych zadań nieobjętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

Kierownik Działu do spraw Informatyzacji i Analiz jest koordynatorem spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), prowadzonych i nadzorowanych w Prokuraturze Okręgowej oraz w podległych jednostkach, a nadto prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze w pozostałych, wskazanych przez Prokuratora Okręgowego sprawach karnych, innych niż wymienione w §4 ust. 3 pkt 1 oraz bierze udział w postępowaniach sądowych obu instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, pełniąc funkcję oskarżyciela publicznego.

Bezpośredni nadzór nad pracą Działu do spraw Informatyzacji i Analiz, w części dotyczącej ust. 3, pkt 1-4 sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego, w części dotyczącej ust. 3, pkt 5-17 oraz pkt 19 sprawuje Prokurator Okręgowy, a w części dotyczącej ust. 18 sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału w części dotyczącej zadań organizacyjnych i kadrowych, określonych w ust. l pkt 5-16 sprawuje Prokurator Okręgowy, w zakresie pozostałych zadań, określonych w ust. 1 pkt 1-4, 17-46, sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny.

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny – kierowany przez  Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, obejmuje swoim zakresem zadania:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie rachunkowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. obsługa administracyjno-gospodarcza,
 5. prowadzenie inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. prowadzenie biblioteki.

W skład Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego wchodzi Dział finansowo-księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego i obejmujący zakresem swego działania sprawy wymienione w ust. 1 pkt 1-2.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych -kierowany przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” obejmuje swoim zakresem zadania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych,
 2. ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
 3. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 5. przeprowadzanie postępowań sprawdzających,
 6. zapewnienie ochrony fizycznej obiektu Prokuratury Okręgowej.

W ramach Działu funkcjonuje Kancelaria Tajna, kierowana przez referenta pełniącego funkcję Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie działa sekretariat prokuratury, do którego zadań należy wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji.

W skład sekretariatu wchodzą: składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe i biuro podawcze.

Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego.

 

W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie funkcjonują samodzielne stanowiska pracy:

 • Inspektora do Spraw obronnych

  – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 144, z późn. zm.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, podległego bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 • Audytora wewnętrznego

  – do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), podległego bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji

  – do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182), podległego bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Gen. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 34-22-417

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2018 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast