Organy i osoby oraz ich kompetencje

Krzysztof Kozber – Prokurator Okręgowy w Koszalinie.

 1. Kieruje Prokuraturą Okręgową w Koszalinie, ustala kierunki działania, planuje i organizuje pracę jednostki, wytycza jej ogólne zadania określone w §56 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury.
 2. Osobiście nadzoruje działalność Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w części odnoszącej się do zakresu działalności sądowej oraz działalności pozakarnej, Działu do Spraw Organizacyjnych Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w zakresie zadań organizacyjnych i kadrowych pozostających w wyłącznej kompetencji Prokuratora Okręgowego, Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego, a także Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a nadto sprawuje merytoryczny nadzór nad pracą wizytatora, prokuratora do spraw skarg i wniosków, rzecznika prasowego oraz nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy: inspektora do spraw obronnych, audytora wewnętrznego i administratora bezpieczeństwa informacji.
 3. Reprezentuje Prokuraturę Okręgową w Koszalinie na zewnątrz, wobec organów państwowych i samorządowych działających na obszarze jego właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach, a także utrzymuje kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Koszalinie, Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, Dyrektorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Szczecinie, kierownictwem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie oraz Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie i innych jednostek.
 4. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze pozostające we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.
 5. Sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy w zakresie spraw prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie, w tym kontroluje obciążenia i wydajność pracy prokuratorów, żąda relacji o przebiegu czynności w poszczególnych sprawach i, w razie potrzeby, wydaje polecenia co do kierunków postępowania, zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych zakończonych wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania.
 6. Kieruje pracami analitycznymi dotyczącymi stanu przestępczości, problematyki postępowań przygotowawczych, praktyki oskarżycielskiej i apelacyjnej oraz działalności pozakarnej i profilaktycznej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i prokuratur rejonowych okręgu koszalińskiego.
 7. Kieruje wykonaniem budżetu Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuratur rejonowych oraz wykonaniem planu finansowego, a także wykonuje zarząd majątkiem i zapewnia oszczędne gospodarowaniem mieniem prokuratury.
 8. Podejmuje decyzje o przydzieleniu poszczególnych spraw do prowadzenia w poszczególnych wydziałach i działach Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, w szczególności przejętych spraw, prowadzonych dotychczas w prokuraturach rejonowych.
 9. Podejmuje decyzje kadrowe w sprawach określonych w §90 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a nadto przedstawia wnioski i kieruje zawiadomienia w sprawach kadrowych, zastrzeżonych do właściwości Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego lub Prokuratora Regionalnego.
 10. Wydaje decyzje i składa wnioski w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej: prokuratorów – w ramach ustawowych uprawnień przełożonego dyscyplinarnego, pracowników prokuratury – w ramach określonych przepisami prawa uprawnień kierownika urzędu.
 11. Rozważa potrzebę zawieszenia prokuratora w czynnościach, złożenia wniosku o obniżenie wynagrodzenia, a także decyduje o zastosowaniu kar porządkowych.
 12. Podejmuje decyzje w zakresie zwrócenia prokuratorom rejonowym uwag na piśmie, zgodnie z treścią art. 139§8 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.
 13. Sprawuje nadzór nad postępowaniami wszczętymi wskutek złożenia skargi na naruszenie praw strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w tym prowadzi bieżącą kontrolę w tym zakresie.
 14. Z własnej inicjatywy lub na skutek informacji przekazanej przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego albo na wniosek kierownika jednostki niższego stopnia lub prokuratora prowadzącego postępowanie z zakresu działalności pozakarnej decyduje o objęciu sprawy prowadzonej w podległej prokuraturze rejonowej nadzorem służbowym i wyznacza prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie do sprawowania takiego nadzoru oraz zawiadamia o tym prokuratora rejonowego.
 15. Nadzoruje przebieg szkolenia prokuratorów, asystentów, stażystów, urzędników i innych pracowników prokuratury.
 16. Wykonuje czynności związane z rozpoznawaniem skarg lub wniosków dotyczących prokuratorów.
 17. Rozpatruje skargi i wnioski dotyczące urzędników i innych pracowników.
 18. Podpisuje kasacje i wnioski o kasację w trybie art. 521 k.p.k., a także podpisuje korespondencję kierowaną do sądu w trybie §228-231 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak i udziela odpowiedzi na pisma w trybie §256 ust. 1 wskazanego regulaminu.
 19. W sprawach, w których akt oskarżenia skierował prokurator rejonowy, składa do właściwego sądu wniosek o wznowienie postępowania sądowego.
 20. Przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu – w sprawach, w których akt oskarżenia skierował Prokurator Okręgowy – wniosek o wznowienie postępowania sądowego.
 21. Podpisuje zawiadomienia, o których mowa w §333 ust. 8 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 22. Przedstawia Prokuratorowi Generalnemu wnioski o podjęcie decyzji przewidzianej w art. 328 k.p.k.
 23. Dokonuje ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury dokonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 24. Dokonuje ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora dokonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury w związku z art. 182 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.
 25. Przedstawia, za pośrednictwem Prokuratora Regionalnego, akta sprawy wraz z uzasadnionym wnioskiem w celu uzyskania zgody Prokuratora Generalnego na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego.
 26. Ustala, na podstawie przedstawionych przez naczelników komórek organizacyjnych, Dyrektora finansowo-administracyjnego i prokuratorów rejonowych, roczny plan urlopów prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, a także prokuratorów rejonowych oraz udziela prokuratorom Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i prokuratorom rejonowym urlopów wypoczynkowych, jak również udziela urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy urzędnikom, asystentom prokuratora i pracownikom obsługi prokuratury okręgowej oraz decyduje o konieczności odwołania z urlopu wypoczynkowego prokuratorów i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz prokuratorów rejonowych.
 27. Wydaje, w trybie art. 557§2 k.p.k., postanowienia o braku podstaw do wytoczenia powództw oraz decyzje o wytoczeniu powództw wobec osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka przymusu albo niesłuszne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej lub kary, z której wykonania zwolniono oskarżonego, albo niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie osoby, wobec której nie prowadzono postępowania karnego.
 28. Wydaje decyzje i postanowienia w zakresie realizacji Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 29. Utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu bezpośrednio lub za pośrednictwem rzecznika prasowego.
 30. Inicjuje i nadzoruje działalność wizytacyjną i lustracyjną, zarządza przeprowadzenie wizytacji oraz lustracji prokuratury rejonowej. Zatwierdza przedstawione przez zespół wizytacyjny oceny pracy kontrolowanej jednostki, jej kierownika i zastępców kierownika. Zatwierdza zalecenia polustracyjne. Podpisuje i przesyła zalecenia powizytacyjne do podległej jednostki organizacyjnej.
 31. Na prośbę zainteresowanego wydaje opinię o prokuratorach i pracownikach Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i prokuratur rejonowych w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.
 32. Zawiadamia Prokuratora Regionalnego o każdym wypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, podając przewidywany termin zakończenia postępowania przygotowawczego.
 33. Informuje Prokuratora Regionalnego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i podległych jej prokuraturach rejonowych.
 34. Zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej.
 35. Przyjmuje harmonogram pracy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz prokuratur rejonowych.
 36. Zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną.
 37. Nadzoruje sporządzanie okresowych informacji ogólnych o wynikach pracy prokuratur w okręgu Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
 38. Występuje do wojewodów i terenowych organów administracji niezespolonej oraz innych, o terenowym zakresie działania, z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań, w tym o rozważenie zasadności wydania lub zmiany określonych przepisów w celu przeciwdziałania przestępczości, jeżeli w toku działań podejmowanych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Koszalinie lub prokuratur rejonowych ujawnione zostaną istotne okoliczności sprzyjające popełnianiu przestępstw.
 39. Przedstawia – stosownie do treści art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze – informację o stanie przestępczości i jej zwalczaniu.
 40. Realizuje zadania w zakresie obronności.
 41. Czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury, przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych.
 42. Realizuje uprawnienia przewidziane dla Prokuratora Okręgowego w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w tym sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w tej ustawie oraz w innych ustawach.
 43. Wykonuje zadania i kompetencje opisane w §105 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 44. Sporządza plany pracy w zakresie przestępczości kryminalnej i finansowo-skarbowej.
 45. Zwołuje odprawy, narady, konferencje oraz podejmuje inne niezbędne czynności dla prawidłowego i sprawnego kierowania jednostką.

Zuzanna Ostrowska – Zastępca Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

 1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału I Śledczego oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w części odnoszącej się do postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, a także, z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podpisuje decyzje zastrzeżone dla Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.
 2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze pozostające we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.
 3. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podejmuje decyzje o objęciu nadzorem służbowym spraw zawisłych w prokuraturach rejonowych.
 4. Podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych objętych zewnętrznym nadzorem służbowym przez prokuratorów Wydziału I Śledczego, jak i w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych, zewnętrznym nadzorem służbowym nieobjętych.
 5. Podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – przez zastępcę prokuratora rejonowego.
 6. Podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego oraz prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
 7. Rozpoznaje zażalenia na decyzje wydane przez prokuratorów Wydziału I Śledczego oraz Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie przewidziane Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego do rozpoznania dla prokuratora bezpośrednio przełożonego.
 8. Rozstrzyga spory kompetencyjne i podejmuje decyzje o przekazaniu sprawy innej podległej jednostce organizacyjnej.
 9. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych zakończonych wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania.
 10. Podpisuje wnioski do Sądu Apelacyjnego o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres powyżej 12 miesięcy w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – przez zastępcę prokuratora rejonowego.
 11. Podpisuje wnioski do Sądu Apelacyjnego o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres powyżej 12 miesięcy w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego oraz prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
 12. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie kieruje pracami analitycznymi dotyczącymi stanu przestępczości, problematyki postępowań przygotowawczych, praktyki oskarżycielskiej i apelacyjnej oraz działalności profilaktycznej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i prokuratur rejonowych; zleca naczelnikom wydziałów opracowywanie analiz problemowych, sporządzanie pism instrukcyjnych oraz przeprowadzanie konsultacji na tle uchybień ujawnianych w toku postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem.
 13. Opracowuje wnioski o wyrażenie zgody na skierowanie do sądu wniosku w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego w sprawach prowadzonych w Wydziale I Śledczym, w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, a także w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych.
 14. W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym w Koszalinie podejmuje decyzje o przejęciu do prowadzenia przez Wydział I Śledczy oraz przez prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych.
 15. Podpisuje korespondencję z nadzorowanych wydziałów kierowaną do Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej oraz naczelnych organów administracji, a także korespondencję związaną z obrotem zagranicznym, w tym dotyczącą pomocy prawnej w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych.
 16. Współdziała z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Śledczym Policji i Biurem Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym Delegatura w Szczecinie.
 17. W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym w Koszalinie wnosi skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję ministra oraz skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 18. W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym w Koszalinie przedstawia wniosek, o którym mowa w §369 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, w szczególności w zakresie wniesienia sprzeciwu do ministra jako organu wyższego stopnia w stosunku do organu, który wydał zaskarżoną sprzeciwem decyzję, a także wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia wojewody.
 19. Sporządza okresowe informacje o wynikach pracy w Wydziale I Śledczym oraz Wydziale IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
 20. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie wykonuje czynności przewidziane dla Prokuratora Okręgowego Ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w tym sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w tej ustawie oraz w innych ustawach.
 21. Nadzoruje funkcjonowanie systemu i przekazywanie danych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.
 22. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podejmuje działania zapewniające funkcjonowanie kontroli zarządczej.
 23. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie przekazuje, zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, sądowi właściwemu do jej rozpoznania akta postępowania przygotowawczego prowadzonego w Wydziale I Śledczym oraz w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu w Szczecinie kopię skargi wraz ze stanowiskiem odnośnie jej zasadności.
 24. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, stwierdzając potrzebę zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora Wydziału I Śledczego lub prokuratora Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, osobiście podejmuje nową decyzję bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach może polecić opracowanie projektu nowej decyzji, na podstawie pisemnych wytycznych, innemu prokuratorowi.
 25. Podejmuje decyzję o uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w §328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 26. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, stwierdzając potrzebę zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – zastępcy prokuratora rejonowego, osobiście podejmuje nową decyzję bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach może polecić opracowanie projektu nowej decyzji, na podstawie pisemnych wytycznych, innemu prokuratorowi.
 27. Rozstrzyga w sprawie żądania, o którym mowa w art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, w odniesieniu do poleceń dotyczących treści czynności procesowych, wydanych przez Naczelnika Wydziału I Śledczego lub Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 28. Zajmuje stanowisko w sprawie żądania zmiany wydanego przez siebie polecenia, dotyczącego treści czynności procesowych.
 29. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podejmuje pisemne decyzje o przekazaniu sprawy do referatu innego prokuratora w ramach Wydziału I Śledczego lub Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego lub zwraca się do Prokuratora Okręgowego w Koszalinie o przekazanie sprawy do referatu prokuratora z innej podległej jednostki.
 30. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, w sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym, podejmuje decyzje o wyznaczeniu współreferenta sprawy, a w razie potrzeby powołuje zespół prokuratorów, określa zakres postępowania, którym zajmuje się każdy z jego członków, rozstrzyga ewentualne spory co do tego zakresu oraz powołuje kierownika zespołu w postępowaniach prowadzonych w Wydziale I Śledczym.
 31. Przewodniczy komisji dokonującej oceny poziomu pracy asesorów.
 32. W zakresie upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie zatwierdza rachunki i polecenia przelewów bankowych dotyczące bieżącej działalności prokuratury.
 33. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podpisuje świadectwa pracy i dokumenty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz uposażenie rodzinne, w tym dokumenty dla ZUS.
 34. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podpisuje listy płac pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz uposażenie rodzinne.
 35. Przyjmuje od prokuratorów Wydziału I Śledczego oraz Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego (w zakresie prowadzonych śledztw) sprawozdania o przebiegu i wynikach rozpraw (posiedzeń) i wykonuje uprawnienia prokuratora przełożonego związane z możliwością składania wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia orzeczenia.
 36. Zastępuje Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podczas jego nieobecności, a także zastępuje Kierownika Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz podczas jego nieobecności w zakresie prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających we właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość).
 37. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

Tomasz Bodo – Naczelnik Wydziału I Śledczego.

 1. Bezpośrednio kieruje pracą Wydziału I Śledczego i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Wydziale oraz sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów.
 2. Prowadzi śledztwa i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom w sprawach pozostających we właściwości Wydziału I Śledczego.
 3. Wyznacza imiennie prokuratora do sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad sprawą prowadzoną lub nadzorowaną w prokuraturze rejonowej, przydzieloną do Wydziału I Śledczego, celem objęcia takim nadzorem.
 4. Koordynuje nadzór służbowy wykonywany przez prokuratorów Wydziału I Śledczego; przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie lub Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Koszalinie informacje o istotnych ustaleniach nadzoru służbowego i planowanych czynnościach z tego zakresu.
 5. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych.
 6. Sprawuje nadzór nad pracą pracowników sekretariatu w zakresie obsługi administracyjnej spraw prowadzonych w Wydziale I Śledczym.
 7. Wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami, w tym także w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, a także w postępowaniu wykonawczym.
 8. Przyjmuje referaty przed- i posesyjne od prokuratorów Wydziału I Śledczego.
 9. Przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Koszalinie projekty stanowiska w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego.
 10. Opiniuje i przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w Wydziale I Śledczym.
 11. Obejmuje nadzorem służbowym wszystkie sprawy zawieszone w kierowanym Wydziale poza sprawami zawieszonymi w Dziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej.
 12. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz w innych ustawach.
 13. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.
 14. Zastępuje Kierownika Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Wydziale I Śledczym.

Prokuratorzy na stanowiskach pracy w Wydziale I Śledczym:

– Wojciech Zawiślak,
– Beata Szefler,
– Marek Gaziński,
– Andrzej Dubiel,
– Agnieszka Karbowska-Suszek,
– Ziemowit Książek.

 1. Prowadzą śledztwa i nadzorują śledztwa powierzone innym organom w sprawach pozostających we właściwości Wydziału I Śledczego oraz sprawują nadzór nad sprawami zawieszonymi, wcześniej przez nich prowadzonymi, nadzorowanymi bądź przydzielonymi przez Naczelnika Wydziału I Śledczego.
 2. Sprawują zwierzchni nadzór służbowy nad sprawami prowadzonymi lub nadzorowanymi w następujących prokuraturach: Prokuraturze Rejonowej Koszalinie, Prokuraturze Rejonowej w Kołobrzegu, Prokuraturze Rejonowej w Białogardzie, Prokuraturze Rejonowej w Szczecinku, Prokuraturze Rejonowej w Wałczu, Prokuraturze Rejonowej w Drawsku Pomorskim, Prokuraturze Rejonowej w Sławnie.
 3. W sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale I Śledczym oraz w ramach pomocy prawnej biorą udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami, również w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, a także w postępowaniu wykonawczym, chyba że ze względu na uzasadniony przypadek, w tym ekonomikę i dobro postępowania, zasadnym będzie skierowanie wniosku, o którym mowa w §328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 4. Podejmują decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań.
 5. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych objętych zewnętrznym nadzorem służbowym przez prokuratorów Wydziału I Śledczego, jak i w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych, zewnętrznym nadzorem służbowym nieobjętych.
 6. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – przez zastępcę prokuratora rejonowego.
 7. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego.
 8. Przyjmują interesantów w sprawach przez nich prowadzonych i nadzorowanych.
 9. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego realizują zadania związane z obrotem prawnym z zagranicą, bliżej wyszczególnione w §4 pkt 15 niniejszego Zarządzenia.
 10. Wykonują inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i Naczelnika Wydziału I Śledczego.

Prokuratorzy:
– Wojciech Zawiślak – Marek Gaziński,
– Beata Szefler – Ziemowit Książek,
– Andrzej Dubiel – Agnieszka Karbowska-Suszek,
zastępują się wzajemnie,
a ponadto prokurator Wojciech Zawiślak

 1. Koordynuje sprawy dotyczące błędów medycznych.

a ponadto prokurator Agnieszka Karbowska-Suszek

 1. Koordynuje sprawy o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
 2. Pełni funkcję punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej oraz, wraz z prokuratorem Andrzejem Dubielem, prowadzi obrót prawny z zagranicą, a nadto:

a. w sprawach prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe opracowuje wnioski o pomoc prawną, przejęcie ścigania, wszczęcie ścigania i ekstradycję oraz wnioski do Sądu Okręgowego o wydanie ENA,
b. wykonuje wnioski o pomoc prawną państw obcych,
c. nadzoruje zlecone prokuratorom rejonowym wykonanie zagranicznych wniosków o pomoc prawną,
d. opracowuje w ramach wykonywania działań opisanych w punktach 1-4 pisma instrukcyjne do prokuratorów rejonowych oraz udziela w tych sprawach instruktażu,
e. wykonuje czynności określone w art. 602 k.p.k. i art. 607 k.p.k. oraz bierze udział w czynnościach Sądu Okręgowego w tym przedmiocie,
f. obsadza posiedzenia w przedmiocie przejęcia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia państwa obcego wobec obywatela polskiego lub osoby mającej stałe miejsce pobytu w Polsce prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności,
g. udziela osobie ubiegającej się o przyznanie kompensaty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niezbędnych informacji w zakresie możliwości i warunków ubiegania się o kompensatę przyznawaną przez organy orzekające w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, gdy przestępstwo zostało popełnione na terytorium tych państw; udostępnia odpowiedni wzór formularza wniosku oraz udziela, na żądanie tej osoby, ogólnej pomocy i informacji co do sposobu wypełnienia wniosku,
h. przyjmuje i niezwłocznie przekazuje wnioski o kompensatę wraz z niezbędną dokumentacją organom orzekającym w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,
i. na wniosek organów orzekających w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej:
– przekazuje tym organom, w porozumieniu z osobami, które wystąpiły z wnioskiem o kompensatę, uzupełniające informacje, załączając listę dodatkowych dokumentów,
– przesłuchuje, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, osoby wskazane przez organy orzekające i przekazuje niezwłocznie tym organom protokoły z przesłuchań,
– wykonuje czynności umożliwiające organowi orzekającemu przesłuchanie osoby wskazanej przez ten organ przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość.
a ponadto prokurator Andrzej Dubiel:

 1. Wraz z prokuratorem Agnieszką Karbowską-Suszek prowadzi obrót prawny
  z zagranicą, a nadto:

a. w sprawach prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe opracowuje
wnioski o pomoc prawną, przejęcie ścigania, wszczęcie ścigania i ekstradycję oraz wnioski do Sądu Okręgowego o wydanie ENA,
b. wykonuje wnioski o pomoc prawną państw obcych,
c. nadzoruje zlecone prokuratorom rejonowym wykonanie zagranicznych wniosków o pomoc prawną,
d. opracowuje w ramach wykonywania działań opisanych w punktach 1-4 pisma instrukcyjne do prokuratorów rejonowych oraz udziela w tych sprawach instruktażu,
e. wykonuje czynności określone w art. 602 k.p.k. i art. 607 k.p.k. oraz bierze udział w czynnościach Sądu Okręgowego w tym przedmiocie,
f. obsadza posiedzenia w przedmiocie przejęcia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia państwa obcego wobec obywatela polskiego lub osoby mającej stałe miejsce pobytu w Polsce prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności,
g. udziela osobie ubiegającej się o przyznanie kompensaty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niezbędnych informacji w zakresie możliwości i warunków ubiegania się o kompensatę przyznawaną przez organy orzekające w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, gdy przestępstwo zostało popełnione na terytorium tych państw; udostępnia odpowiedni wzór formularza wniosku oraz udziela, na żądanie tej osoby, ogólnej pomocy i informacji co do sposobu wypełnienia wniosku,
h. przyjmuje i niezwłocznie przekazuje wnioski o kompensatę wraz z niezbędną dokumentacją organom orzekającym w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,
i. na wniosek organów orzekających w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej:
– przekazuje tym organom, w porozumieniu z osobami, które wystąpiły z wnioskiem o kompensatę, uzupełniające informacje, załączając listę dodatkowych dokumentów,
– przesłuchuje, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, osoby wskazane przez organy orzekające i przekazuje niezwłocznie tym organom protokoły z przesłuchań,
– wykonuje czynności umożliwiające organowi orzekającemu przesłuchanie osoby wskazanej przez ten organ przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość.

Kierownik Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Wydziale I Śledczym – Andżelina Chmielowicz-Szeliga.

 1. Bezpośrednio kieruje pracą Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Dziale oraz sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów.
 2. Prowadzi śledztwa i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom w sprawach pozostających we właściwości Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Wydziału I Śledczego, a także, w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego, pozostałe śledztwa spoza zakresu Spraw Przestępczości Gospodarczej.
 3. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego wyznacza imiennie prokuratora do sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad sprawą prowadzoną lub nadzorowaną w prokuraturze rejonowej, przydzieloną do Działu celem objęcia takim nadzorem.
 4. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie oraz w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych.
 5. Koordynuje nadzór służbowy wykonywany przez prokuratorów Działu, a w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie lub Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Koszalinie informacje o istotnych ustaleniach nadzoru służbowego i planowanych czynnościach z tego zakresu.
 6. Wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami, w tym także w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, a także w postępowaniu wykonawczym.
 7. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego opiniuje i przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w Dziale.
 8. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego obejmuje nadzorem służbowym wszystkie sprawy zawieszone w kierowanym Dziale.
 9. Zastępuje Naczelnika Wydziału I Śledczego w okresie jego nieobecności.
 10. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Koszalinie oraz Naczelnika Wydziału I Śledczego.

Prokuratorzy na stanowiskach pracy w Dziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej:

– Marek Kolarz,
– Joanna Struś-Prokop,
– Jerzy Ożóg,
– Małgorzata Sielska – prokurator Prokuratury Rejonowej w Koszalinie delegowany do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

 1. Prowadzą śledztwa i nadzorują śledztwa powierzone innym organom w sprawach pozostających we właściwości Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz, w dalszej kolejności, w sprawach pozostających we właściwości Wydziału I Śledczego, a także sprawują nadzór nad sprawami zawieszonymi, wcześniej przez nich prowadzonymi, nadzorowanymi bądź przydzielonymi przez Kierownika Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Naczelnika Wydziału I Śledczego.
 2. Sprawują zwierzchni nadzór służbowy nad sprawami prowadzonymi lub nadzorowanymi w następujących prokuraturach: Prokuraturze Rejonowej Koszalinie, Prokuraturze Rejonowej w Kołobrzegu, Prokuraturze Rejonowej w Białogardzie, Prokuraturze Rejonowej w Szczecinku, Prokuraturze Rejonowej w Wałczu, Prokuraturze Rejonowej w Drawsku Pomorskim, Prokuraturze Rejonowej w Sławnie.
 3. W sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Dziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz w ramach pomocy prawnej biorą udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami, również w postępowaniu odwoławczym, chyba że ze względu na uzasadniony przypadek, w tym ekonomikę i dobro postępowania, zasadnym będzie skierowanie wniosku, o którym mowa w §328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 4. Podejmują decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań.
 5. W porozumieniu z Kierownikiem Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych objętych zewnętrznym nadzorem służbowym przez prokuratorów Wydziału I Śledczego.
 6. W porozumieniu z Kierownikiem Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – przez zastępcę prokuratora rejonowego.
 7. W porozumieniu z Kierownikiem Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej.
 8. Przyjmują interesantów w sprawach przez nich prowadzonych i nadzorowanych.
 9. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego i Kierownikiem Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej realizują zadania związane z obrotem prawnym z zagranicą, bliżej wyszczególnione w §4 pkt 15 niniejszego Zarządzenia.
 10. Wykonują inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, Naczelnika Wydziału I Śledczego i Kierownika Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

Prokuratorzy:

– Jerzy Ożóg,
– Joanna Struś-Prokop,
– Marek Kolarz,
– Małgorzata Sielska,
zastępują się wzajemnie.

a ponadto prokurator Joanna Struś-Prokop

 1. Koordynuje sprawy związane z przestępstwami popełnionymi na szkodę funduszy unijnych oraz realizuje obowiązek informacyjny w sprawach z tego zakresu.

a ponadto prokurator Jerzy Ożóg

 1. Koordynuje sprawy dotyczące oszukańczych zabiegów związanych z wyłudzeniami w zakresie podatku VAT.

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego – Małgorzata Siwek-Sokólska.

 1. Bezpośrednio kieruje pracą Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Wydziale oraz sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów; jest bezpośrednim przełożonym starszego inspektora ds. biurowości oraz pracowników wykonujących czynności z zakresu spraw kadrowych, których pracę nadzoruje.
 2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w zakresie właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.
 3. W porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie przygotowuje projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez siebie oraz prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 4. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych.
 5. Przydziela wokandy i posiedzenia podległym prokuratorom, a także w nich uczestniczy w razie niezbędnej potrzeby, a nadto, w porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym w Koszalinie, a w razie jego nieobecności w porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i Naczelnikiem Wydziału I Śledczego, przydziela wokandy odwoławcze i posiedzenia prokuratorom Wydziału I Śledczego.
 6. Koordynuje, organizuje i wykonuje czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
 7. Kontroluje obciążenia i poziom pracy podległych prokuratorów i pracowników oraz terminowość realizacji powierzonych im zadań.
 8. Inicjuje i opracowuje rozwiązania organizacyjne określające funkcjonowanie urzędników i innych pracowników w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie.
 9. Dokonuje oceny zarządzeń prokuratorów rejonowych dotyczących zakresu czynności urzędników i innych pracowników oraz opracowuje uwagi w tym zakresie.
 10. W porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie.
 11. Nadzoruje działalność związaną ze sprawozdawczością informacyjną i statystyczną, w tym także kadrową.
 12. Koordynuje czynności związane z opracowywaniem harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz prokuratur rejonowych; czuwa nad terminową realizacją ustalonych zadań w harmonogramie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
 13. W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym w Koszalinie organizuje narady służbowe prokuratorów oraz nadzoruje realizację przyjętych w ich toku decyzji.
 14. Wykonuje czynności w sprawach kadrowych i nadzoruje ich wykonanie.
 15. Wykonuje okresowe analizy i informacje dotyczące sytuacji kadrowej w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuraturach rejonowych.
 16. Sporządza inne analizy i informacje w zakresie działalności Prokuratury zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.
 17. Przygotowuje materiały niezbędne Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie przy podejmowaniu decyzji w zakresie spraw kadrowych oraz opracowuje projekty decyzji i wniosków w tym zakresie.
 18. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora i dokonuje ich sprawdzenia pod kątem spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora.
 19. Współdziała z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania odbywania staży przez osoby bezrobotne i przygotowuje w tym zakresie niezbędną dokumentację.
 20. Koordynuje sprawy związane z przeprowadzaniem oceny kwalifikacji kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz sprawy związane z dokonywaniem ocen pracy asesora przed upływem powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich.
 21. Przeprowadza badania akt spraw prowadzonych i nadzorowanych przez asesorów przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich, a także sporządza ocenę dla potrzeb komisji kwalifikacyjnej.
 22. Bierze udział w pracach komisji dokonującej oceny kwalifikacyjnej asesorów przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich.
 23. Stosownie do art. 31§1 k.p. wykonuje zastępstwo Prokuratora Okręgowego w Koszalinie w sprawach pracowniczych.
 24. Współdziała z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym w zakresie spraw socjalnych.
 25. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podpisuje świadectwa pracy i dokumenty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników oraz osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku, jak i osób pobierających uposażenie rodzinne, w tym dokumenty dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 26. Opracowuje projekty opinii o prokuratorach i pracownikach Prokuratury
  Okręgowej w Koszalinie i prokuratur rejonowych okręgu koszalińskiego wydawanych na ich prośbę, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.
 27. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie udziela urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy urzędnikom, asystentom prokuratora i pracownikom obsługi Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
 28. Wykonuje czynności i opracowuje pisma wynikające ze współpracy ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie.
 29. Nadzoruje bądź wykonuje analizy problemowe i badania aktowe oraz inne działania o charakterze kontrolnym i analitycznym w zakresie właściwości Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 30. Dokonuje analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, udziela odpowiedzi i przygotowuje projekty pism kierowanych do prokuratorów rejonowych.
 31. Wykonuje analizy i badania aktowe oraz opracowuje sprawozdania i informacje w ramach zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 32. Podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań przygotowawczych umorzonych w prokuraturach rejonowych.
 33. Organizuje i realizuje pomoc konsultacyjną w zakresie działalności Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, a także organizuje pomoc instruktażową na rzecz podległych prokuratur rejonowych.
 34. Przyjmuje referaty przed- i posesyjne; wyraża opinię co do zasadności cofnięcia środka odwoławczego.
 35. W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym w Koszalinie i Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, w sprawach objętych zakresem działalności Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego opracowuje analizy problemowe, sporządza i konsultuje pisma instrukcyjne do prokuratur rejonowych oraz przeprowadza konsultacje na tle uchybień ujawnianych w toku postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem.
 36. Analizuje sprawy, w których zapadły wyroki uniewinniające w stosunku do oskarżonych tymczasowo aresztowanych w postępowaniu przygotowawczym.
 37. Monitoruje postępowania karne wykonawcze, w szczególności w zakresie osobistego udziału prokuratorów w postępowaniu wykonawczym, inicjowania przez prokuratorów postępowania wykonawczego, oceny wydanych w toku postępowania wykonawczego orzeczeń i reakcji na nie poprzez składanie środków odwoławczych.
 38. Organizuje prace analityczne w zakresie praktyki odwoławczej prokuratur rejonowych oraz opracowuje analizy i uogólnienia związane z pracą Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 39. Organizuje badania problemowe dotyczące orzecznictwa sądowego.
 40. Bada skargi związane z udziałem prokuratorów w postępowaniach sądowych; bada skargi związane z odmową skorzystania z przysługujących prokuratorom środków zaskarżenia, a także realizuje obowiązki wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w zakresie dotyczącym skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych.
 41. Opiniuje i przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie, a w razie potrzeby sporządza, kasacje i wnioski o kasację w trybie art. 521 k.p.k., a także wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których akt oskarżenia wniósł prokurator rejonowy.
 42. Sporządza odpowiedzi na kasacje, a także opiniuje odpowiedzi na kasacje sporządzone przez prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 43. Uczestniczy w opracowaniu preliminarza wydatków szkoleniowych oraz nadzoruje działalność szkoleniową prowadzoną w prokuraturach okręgu koszalińskiego, jak również nadzoruje organizację stażów urzędniczych.
 44. Opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.
 45. Kontroluje prawidłowy przebieg asesury.
 46. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie prowadzi czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury, przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury dokonywanych na podstawie Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 47. Koordynuje sprawy związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych
  asystentów prokuratora i przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora dokonywanych na podstawie art. 175-182 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.
 48. Zastępuje Kierownika Działu do Spraw Organizacyjnych w czasie jego nieobecności.
 49. Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i jego Zastępcę.

Prokuratorzy na stanowiskach pracy Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

– Katarzyna Słodzińska,
– Beata Wysocka-Niedek,
– Barbara Bator.

Prowadzą i nadzorują postępowania przygotowawcze pozostające we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz pełnią funkcję oskarżyciela publicznego, a także prowadzą w tych sprawach obrót prawny z zagranicą.

 1. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
 2. W odniesieniu do postępowań odwoławczych, objętych wnioskami, o których mowa w art. 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, oceniają apelacje prokuratorskie, występują z wnioskami o cofnięcie środków odwoławczych oraz biorą udział w rozprawach i posiedzeniach odwoławczych przed sądem.
 3. Biorą, w określonym zakresie, udział w rozprawach i posiedzeniach odwoławczych oraz obsadzają posiedzenia w II Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Koszalinie, a także realizują obowiązki wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w zakresie dotyczącym skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych.
 4. Analizują orzecznictwo sądowe i oceniają praktykę odwoławczą prokuratorów.
 5. Opracowują projekty kasacji i wniosków o kasacje oraz sporządzają odpowiedzi na kasacje.
 6. Sporządzają okresowe analizy i uogólnienia poziomu postępowań karnych w świetle orzecznictwa sądowego oraz praktyki prokuratur rejonowych w zakresie udziału prokuratora w postępowaniu przed sądem I instancji.
 7. Dokonują analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, udzielają odpowiedzi i przygotowują projekty pism kierowanych do prokuratorów rejonowych.
 8. Wykonują analizy i badania aktowe oraz opracowują sprawozdania i informacje w ramach zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 9. Podejmują decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturze rejonowej.
 10. Sprawują nadzór służbowy nad prokuraturami rejonowymi w zakresie działalności Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego i w związku z tym:
 11. udzielają bieżących konsultacji i wskazówek prokuratorom prokuratur rejonowych związanych z udziałem w postępowaniu przed sądem I instancji oraz potrzebą zainicjowania postępowania odwoławczego środkami odwoławczymi,
 12. sprawdzają przygotowanie do rozprawy i poziom wystąpień przed sądem prokuratorów prokuratur rejonowych,
 13. badają praktyki prokuratur rejonowych w zakresie aktywności i skuteczności odwoławczej,
 14. dokonują kontroli akt prowadzonych bądź zakończonych postępowań, udzielają odpowiedzi, przygotowują projekty pism do prokuratorów rejonowych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami,
 15. przeprowadzają w trybie kontroli badania akt spraw pozakarnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, udzielają odpowiedzi, przygotowują projekty pism do prokuratorów rejonowych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami,
 16. badają skargi związane z udziałem prokuratorów w postępowaniach sądowych oraz z odmową skorzystania z przysługujących prokuratorom środków zaskarżania,
 17. wytaczają powództwa w sprawach majątkowych i kierują wnioski nieprocesowe do Sądu Okręgowego w sprawach o ubezwłasnowolnienie; biorą udział w postępowaniu sądowym w tych sprawach oraz innych sprawach cywilnych z zakresu stosunków pracy i ubezpieczeń społecznych, w sprawach gospodarczych oraz w sprawach dotyczących nieletnich; wnoszą środki odwoławcze i opracowują wnioski odnośnie środków nadzwyczajnych w tych sprawach,
 18. zgłaszają i biorą udział w postępowaniu sądowym w sprawach o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych, w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym w sprawach wszczętych przez prokuratury rejonowe; wnioskują środki prawne, uczestniczą w postępowaniach sądowych wynikłych z przepisów Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, a także oceniają potrzebę zgłoszenia udziału w sprawach, w których sąd skierował zawiadomienie w trybie art. 59 k.p.c. albo doręczył pozew w sprawach przewidzianych w art. 449 k.p.c.,
 19. zgłaszają udział w postępowaniu administracyjnym oraz inicjują je, wnoszą odwołania i sprzeciwy od decyzji organów administracyjnych, a także skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od takich decyzji oraz uchwał organów samorządu terytorialnego i rozporządzeń porządkowych Wojewody; zgłaszają udział w administracyjnym postępowaniu sądowym oraz opracowują projekty skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 20. inicjują badania aktowe spraw karnych w prokuraturach rejonowych, w celu ujawnienia materiałów pozwalających na wytaczanie powództw na podstawie art. 412 k.c., przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów Ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, a także do innych powództw,
 21. sporządzają okresowe analizy i inne opracowania problemowe,
 22. udzielają osobie uprawnionej niezbędnych informacji w zakresie możliwości i warunków ubiegania się o kompensatę przyznawaną przez organ orzekający w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy przestępstwo zostało popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udostępniają wzór formularza wniosku o kompensaty oraz udzielają, na żądanie osoby uprawnionej, ogólnej pomocy i informacji co do sposobu wypełnienia wniosku,
 23. prowadzą postępowania wyjaśniające, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, w odniesieniu do wniosków pochodzących od kierownika podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie albo kierownika jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa w związku z wydaniem decyzji, postanowienia albo zaniechaniem ich terminowego wydania.
 24. Uczestniczą w posiedzeniach wykonawczych oraz penitencjarnych; wnoszą środki odwoławcze.
 25. Biorą udział w pracach komisji dokonującej oceny kwalifikacyjnej asesorów przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich.
 26. Rozpoznają wnioski prokuratorów rejonowych oraz podania osób uprawnionych o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których akt oskarżenia wniósł prokurator rejonowy.
 27. Wykonują inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, jego Zastępcę i Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

Prokuratorzy:

– Beata Wysocka-Niedek,
– Barbara Bator,
– Katarzyna Słodzińska,
zastępują się wzajemnie.
a ponadto prokurator Katarzyna Słodzińska

 1. Monitoruje postępowania karne, w których przed sądami zapadły wyroki uniewinniające oskarżonych.

a ponadto prokurator Beata Wysocka-Niedek

 1. Prowadzi postępowania wyjaśniające, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, w odniesieniu do wniosków pochodzących od kierownika podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie albo kierownika jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa w związku z wydaniem decyzji, postanowienia albo zaniechaniem ich terminowego wydania.
 2. Prowadzi, w trybie art. 557§2 k.p.k., postępowania wobec osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka przymusu albo niesłuszne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej lub kary, z której wykonania zwolniono oskarżonego, albo niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie osoby, wobec której nie prowadzono postępowania karnego; przygotowuje projekty decyzji we wskazanym zakresie, a także projekty decyzji o braku podstaw do wytoczenia powództw.
 3. Koordynuje współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

a ponadto prokurator Barbara Bator

 1. Koordynuje sprawy związane z wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zawierających substancje psychoaktywne lub inne o podobnym działaniu na Ośrodkowy Układ Nerwowy.

Kierownik Działu do Spraw Organizacyjnych w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym – Adam Niedek.

  1. Bezpośrednio kieruje pracą Działu do Spraw Organizacyjnych i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Dziale.
  2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w zakresie właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.
  3. W porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie przygotowuje projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach przez siebie prowadzonych.
  4. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie oraz w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych.
  5. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego kontroluje obciążenie i poziom pracy podległych prokuratorów i pracowników oraz terminowość realizacji powierzonych zadań.
  6. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wykonuje czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
  7. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego opracowuje projekty rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie urzędników i innych pracowników w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie.
  8. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego dokonuje oceny zarządzeń prokuratorów rejonowych dotyczących zakresu czynności urzędników i innych pracowników oraz opracowuje uwagi w tym zakresie.
  9. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie.
  10. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego nadzoruje działalność związaną ze sprawozdawczością informacyjną i statystyczną, w tym także kadrową.
  11. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.
  12. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego koordynuje czynności związane z opracowywaniem harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz prokuratur rejonowych okręgu koszalińskiego; czuwa nad terminową realizacją zadań ustalonych w harmonogramie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
  13. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wykonuje okresowe analizy i informacje dotyczące sytuacji kadrowej w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuraturach rejonowych.
  14. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego przygotowuje materiały niezbędne Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie przy podejmowaniu decyzji w zakresie spraw kadrowych oraz opracowuje projekty decyzji i wniosków w tym zakresie.
  15. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego nadzoruje bądź wykonuje analizy problemowe, badania aktowe i inne działania o charakterze kontrolnym i analitycznym w zakresie właściwości Wydziału IV.
  16. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wykonuje i nadzoruje czynności związane z przeprowadzaniem oceny kwalifikacji kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej.
  17. Kontroluje prawidłowy przebieg asesury.
  18. Przedstawia Naczelnikowi Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wnioski o objęcie nadzorem służbowym spraw zawisłych w prokuraturach rejonowych.
  19. Nadzoruje czynności i przedstawia projekty pism zatwierdzone do podpisu przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.
  20. Przyjmuje referaty przed- i posesyjne od prokuratorów Działu do Spraw Organizacyjnych.
  21. Dokonuje analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, udziela odpowiedzi i przygotowuje projekty pism kierowanych do prokuratorów rejonowych.
  22. Wykonuje analizy i badania aktowe oraz opracowuje sprawozdania i informacje w ramach zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
  23. Podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturze rejonowej.
  24. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie prowadzi czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury, przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury dokonywanych na podstawie Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
  25. Realizuje czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych
   asystentów prokuratora i przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora dokonywanych na podstawie art. 175-182 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.
  26. Realizuje obowiązki wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w zakresie dotyczącym skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych.
  27. Koordynuje postępowania przygotowawcze w sprawach dotyczących przestępstw związanych z pozbawieniem życia oraz nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem lub karaniem, których sprawcami są funkcjonariusze Policji lub inni funkcjonariusze publiczni.
  28. Koordynuje postępowania przygotowawcze w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy Policji, pracowników cywilnych Policji oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.
  29. Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
  30. Zastępuje Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

Prokuratorzy na stanowiskach pracy w Dziale do Spraw Organizacyjnych Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

– Małgorzata Jarecka – pełniąca funkcję Wizytatora,
– Ryszard Gąsiorowski – Kierownik Szkolenia pełniący jednocześnie funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie
oraz realizujący zadania na stanowisku pracy do spraw skarg i wniosków,
– Aneta Skupień,
– Ewa Dziadczyk.

 • Prowadzą i nadzorują postępowania przygotowawcze w zakresie właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz pełnią funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami; w prowadzonych przez siebie postępowaniach wykonują czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą.
 • W porozumieniu z Kierownikiem Działu do Spraw Organizacyjnych przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Działu do Spraw Organizacyjnych Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
 • Podejmują działania zmierzające do utrzymania właściwego poziomu postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych oraz sprawnego prowadzenia tych postępowań.
 • Dokonują analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, udzielają odpowiedzi i przygotowują projekty pism kierowanych do prokuratorów rejonowych.
 • Udzielają konsultacji prokuratorom rejonowym w sprawach nieobjętych nadzorem służbowym.
 • Przygotowują, w trybie art. 328§1 k.p.k., wnioski do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych występowała w charakterze podejrzanego.
 • Wykonują analizy i badania aktowe oraz opracowują sprawozdania i informacje w ramach zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, a także realizują obowiązki informacyjne o charakterze stałym, cyklicznym i doraźnym.
 • Koordynują ściganie określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępstw na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych, między innymi, przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowują sprawozdania i raporty o stanie przestępczości bądź opracowują i wdrażają do praktyki prokuratorskiej metodykę prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw.
 • Realizują obowiązki wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w zakresie dotyczącym skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych.
 • Rozpoznają zażalenia na decyzje przewidziane Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego oraz zażalenia przewidziane innymi ustawami do rozpoznania dla prokuratora nadrzędnego.
 • Przygotowują projekty decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturze rejonowej przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego.
 • Podejmują decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturze rejonowej.
 • Rozpoznają, w trybie art. 465§2a k.p.k., zażalenia na postanowienia prokuratora o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego, a także przygotowują projekty decyzji rozstrzygających spory kompetencyjne, przekazujące sprawy do prowadzenia jednostkom innym niż właściwe miejscowo, projekty postanowień o przedłużeniu czasu trwania śledztwa na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz, w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego, przez zastępcę prokuratora rejonowego, a także projekty postanowień o rozpoznaniu zażaleń na decyzje przewidziane Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego do rozpoznania dla prokuratora bezpośrednio przełożonego, wydane przez prokuratora rejonowego oraz, w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego, przez zastępcę prokuratora rejonowego.
 • Prowadzą własne i zlecone badania problemowe i analizy w zakresie Działu do Spraw Organizacyjnych.
 • Uczestniczą w rozprawach i posiedzeniach przed Sądem Okręgowym, w tym posiedzeniach wykonawczych, penitencjarnych oraz odwoławczych; wnoszą środki odwoławcze.
 • Wykonują inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego oraz Kierownika Działu do Spraw Organizacyjnych.

a ponadto prokurator Aneta Skupień

 1. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie prowadzi czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury, przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury dokonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 2. Monitoruje postępowania, których przedmiotem są przestępstwa z art. 171 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz przestępstwa dotyczące szeroko pojętej działalności parabankowej, związanej z funkcjonowaniem tzw. „piramid finansowych” i możliwością popełniania oszustw na szkodę wielu osób.

a ponadto prokurator Ewa Dziadczyk

 1. Koordynuje sprawy z zakresu handlu ludźmi i nielegalnej adopcji.
 2. Koordynuje sprawy z zakresu przestępstw popełnionych na tle rasowym oraz przestępstw z nienawiści; prowadzi monitoring wskazanej kategorii postępowań, a także bada prawidłowość prowadzenia tego rodzaju spraw.
 3. Monitoruje i zbiera dane o sprawach, w których do sądu wniesiono subsydiarny akt oskarżenia.
 4. Realizuje obowiązek informacyjny w zakresie przekazywania do Ministerstwa Zdrowia danych dotyczących realizacji Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (w związku z cyklicznym przygotowywaniem sprawozdania Rady Ministrów z wykonania oraz o skutkach stosowania ustawy).
 5. Realizuje, na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, obowiązek informacyjny w zakresie przedstawiania danych na potrzeby monitoringu w sprawach, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki.

Prokuratorzy:
– Małgorzata Jarecka – Ryszard Gąsiorowski,
– Aneta Skupień – Ewa Dziadczyk,
zastępują się wzajemnie.

Wizytator – Małgorzata Jarecka.

 1. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w zakresie właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.
 2. W porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie przygotowuje projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach przez siebie prowadzonych.
 3. Opracowuje plany wizytacji i lustracji oraz założenia do nich, jak i projekty zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Koszalinie w tym zakresie.
 4. Przeprowadza wizytacje, lustracje i kieruje zespołami wizytacyjnymi oraz sporządza sprawozdania z tych czynności; opracowuje projekty zaleceń powizytacyjnych i polustracyjnych.
 5. Przeprowadza badania akt oraz podejmuje inne działania o charakterze kontrolnym i analitycznym.
 6. Informuje Prokuratora Okręgowego w Koszalinie o istotnych problemach w pracy podległych prokuratur rejonowych stwierdzonych w toku wizytacji, lustracji, badań i analiz oraz przedstawia wnioski i propozycje mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych problemów.
 7. Analizuje sprawozdania i informacje statystyczne oraz przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie sformułowane na ich podstawie wnioski.
 8. Przeprowadza badania i opracowuje informacje zlecone przez Prokuraturę Regionalną i Prokuraturę Krajową.
 9. Opracowuje stanowiska w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i prokuratur rejonowych okręgu koszalińskiego.
 10. Opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.
 11. Dokonuje ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych.
 12. Przeprowadza ocenę kwalifikacji kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej.
 13. Przeprowadza badania akt spraw prowadzonych i nadzorowanych przez asesorów przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich, a także sporządza ocenę dla potrzeb komisji kwalifikacyjnej.
 14. Bierze udział w pracach komisji dokonującej oceny kwalifikacyjnej asesorów przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich.
 15. Kontroluje prawidłowy przebieg asesury.
 16. Przygotowuje, w trybie art. 328§1 k.p.k., wnioski do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych występowała w charakterze podejrzanego.
 17. Uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnych dokonujących ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników wykonujących obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie.
 18. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie prowadzi czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury; przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury dokonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 19. Koordynuje sprawy z zakresu przestępczości narkotykowej.
 20. Koordynuje postępowania w sprawach tzw. przestępczości korupcyjnej.
 21. Prowadzi analizę zestawień przedstawianych przez prokuratorów rejonowych, jak również wykonuje pozostałe czynności wskazane w §8 zarządzenia nr 9/2017 Prokuratora Okręgowego w Koszalinie o zasadach postępowania w związku z decyzjami o zawieszeniu postępowania przygotowawczego i czynnościach w postępowaniach zawieszonych.
 22. Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego oraz Kierownika Działu do Spraw Organizacyjnych.
 23. Zastępuje prokuratora Ryszarda Gąsiorowskiego podczas jego nieobecności z wyłączeniem czynności związanych z utrzymywaniem kontaktów ze środkami masowego przekazu.

Kierownik Szkolenia pełniący jednocześnie funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz realizujący zadania na stanowisku pracy do spraw skarg i wniosków – Ryszard Gąsiorowski.

 1. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w zakresie właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.
 2. W porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie przygotowuje projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach przez siebie prowadzonych.
 3. Dokonuje analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, udziela odpowiedzi i przygotowuje projekty pism kierowanych do prokuratorów rejonowych.
 4. Wykonuje analizy i badania aktowe oraz opracowuje sprawozdania i informacje w ramach zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 5. Podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturze rejonowej.
 6. Planuje i organizuje szkolenia zawodowe prokuratorów, asesorów i pracowników administracyjnych Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuratur rejonowych.
 7. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie prowadzi czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury, przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury dokonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 8. Realizuje czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych
  asystentów prokuratora i przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora dokonywanych na podstawie art. 175-182 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.
 9. Organizuje przebieg stażu urzędniczego, opracowując jego harmonogram dla każdego stażysty, zbiera okresowe oceny i opinie o jego pracy i postawie oraz organizuje egzamin.
 10. Organizuje narady z osobami prowadzącymi zajęcia oraz prokuratorami-patronami w celu wymiany doświadczeń i omówienia nasuwających się w toku szkolenia uwag.
 11. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podpisuje listy płac pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz pobierających uposażenia rodzinne.
 12. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie zatwierdza rachunki i polecenia przelewów bankowych w zakresie bieżącej działalności prokuratury.
 13. Prowadzi szkolenia wewnętrzne w zakresie właściwości Działu do Spraw Organizacyjnych.
 14. Opiniuje projekty aktów prawnych.
 15. Jako patron koordynator służy aplikantom KSSiP pomocą merytoryczną oraz nadzoruje i koordynuje prawidłowy przebieg ich praktyk.
 16. Koordynuje działania dotyczące udziału prokuratorów, asesorów i pracowników administracyjnych Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i prokuratur rejonowych w szkoleniach, studiach podyplomowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne i gromadzi dane w tym zakresie.
 17. Organizuje praktyki studenckie i współdziała w tym zakresie z Wydziałami Prawa i Administracji.
 18. Informuje środki masowego przekazu o działalności i wynikach pracy prokuratorów.
 19. Śledzi na bieżąco publikacje dotyczące działalności prokuratury, podejmuje działania zmierzające do wykorzystania publikacji w pracy prokuratorskiej.
 20. Utrzymuje stałe kontakty z dziennikarzami prasy, radia i telewizji oraz inspiruje publikacje.
 21. W miarę potrzeby organizuje konferencje prasowe.
 22. Przekazuje środkom masowego przekazu komunikaty prokuratury.
 23. Opracowuje komunikaty o prowadzonych i zakończonych postępowaniach.
 24. Uzyskuje od prokuratorów rejonowych informacje dotyczące spraw medialnych.
 25. Prowadzi ewidencję publikacji dotyczących spraw prowadzonych przez prokuratury okręgu koszalińskiego, wypowiedzi prokuratorów, wystąpień w radiu i telewizji.
 26. Udziela konsultacji w sprawach dotyczących naruszeń prawa prasowego prowadzonych przez prokuratorów z terenu właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
 27. Dokonuje analizy spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych pod kątem zasadności zarzutów podnoszonych w publikacjach pod adresem prokuratury.
 28. Kieruje odpowiedzi na krytykę prasową oraz sprostowania odnoszące się do przedstawionych w środkach masowego przekazu wiadomości nieprawdziwych lub nieścisłych.
 29. Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie ustalonym przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.
 30. Rozpoznaje skargi i wnioski oraz przygotowuje projekty odpowiedzi udzielanych przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.
 31. Koordynuje załatwianie skarg i wniosków przez prokuratury rejonowe.
 32. Przygotowuje materiały związane ze skargami i wnioskami w zakresie spraw osobowych pracowników oraz przygotowuje projekty odpowiedzi udzielanych w tym zakresie.
 33. Dokonuje okresowych kontroli sposobu załatwiania i terminowości skarg i wniosków w prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego.
 34. Sporządza okresowe analizy i sprawozdania dotyczące wpływu skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwiania i wykorzystania.
 35. Koordynuje sprawy z zakresu nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, w tym objętymi Konwencją Waszyngtońską.
 36. Zapoznaje się ze sprawami, w których Prokuratura Okręgowa w Koszalinie jest pozwana jako jednostka organizacyjna Skarbu Państwa, a w konsekwencji, w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, ustala rodzaj i zakres działań związanych z zapewnieniem w tych sprawach zastępstwa procesowego oraz przygotowuje materiały i stanowiska niezbędne do zapewnienia właściwej ochrony interesów Skarbu Państwa.
 37. Realizuje obowiązki wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w zakresie dotyczącym skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych.
 38. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.
 39. Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego lub Kierownika Działu do Spraw Organizacyjnych.
 40. Zastępuje prokurator Małgorzatę Jarecką podczas jej nieobecności.

Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz Wydziału IV Organizacyjno- Sądowego – Artur Stupak

 1. Bezpośrednio kieruje pracą Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, organizuje i planuje pracę tego Działu, sprawuje nadzór nad pracą podległych mu pracowników.
 2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach pozostających we właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość); bierze udział w postępowaniu sądowym w tych sprawach; w prowadzonych przez siebie postępowaniach wykonuje czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą.
 3. Wykonuje analizy i badania aktowe oraz opracowuje sprawozdania i informacje w ramach zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, a także realizuje obowiązki informacyjne o charakterze stałym, cyklicznym i doraźnym.
 4. Koordynuje ściganie określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępstw na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych, między innymi, przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowuje sprawozdania i raporty o stanie przestępczości bądź opracowuje i wdraża do praktyki prokuratorskiej metodykę prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw.
 5. W porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie przygotowuje projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach przez siebie prowadzonych.
 6. Opracowuje plany rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuraturach rejonowych – zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową i Prokuraturę Regionalną w Szczecinie.
 7. Koordynuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuraturach.
 8. Zapewnia obsługę informatyczną i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuraturach rejonowych.
 9. W uzgodnieniu z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym opracowuje projekt budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych.
 10. Organizuje oraz prowadzi szkolenia użytkowników w zakresie obsługi Systemu Informatycznego Prokuratury, Systemu Digitalizacji Akt oraz innych używanych aplikacji.
 11. Współpracuje z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych.
 12. Opracowuje projekty regulacji prawnych dotyczących wdrażania, utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie oraz koordynuje takie działania w podległych prokuraturach rejonowych.
 13. Nadzoruje prowadzenie analizy kryminalnej.
 14. Nadzoruje prowadzenie stanowisk dostępowych do: Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych.
 15. Nadzoruje administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
 16. Nadzoruje administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP.
 17. Zapewnia obsługę techniczną czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych, w tym związanych z przesłuchaniem na odległość.
 18. Nadzoruje prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 19. Wykonuje obowiązki koordynatora współpracy z Krajowym Biurem Odzyskiwania Mienia w zakresie wynikającym z realizacji Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Porozumienia z dnia 15 września 2009 r., zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Finansów i Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym, w sprawie współpracy w wykrywaniu i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem w zakresie zadań Krajowego Biura Odzyskiwania Mienia.
 20. Na polecenie Prokuratora Okręgowego w Koszalinie prowadzi postępowania służbowe i sporządza projekty wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz o obniżenie wynagrodzenia prokuratorowi, projekty decyzji o zawieszeniu prokuratora w czynnościach, projekty decyzji o wymierzeniu kar porządkowych prokuratorom, asesorom i innym pracownikom prokuratury.
 21. Wykonuje zadania w zakresie realizacji Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, przygotowując projekty postanowień i decyzji oraz z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podpisując informacje i korespondencję w tych sprawach.
 22. Współdziała z organizacjami działającymi na rzecz ofiar przestępstw i koordynuje podejmowane w podległych prokuraturach rejonowych działania na rzecz pokrzywdzonych, a nadto monitoruje postępowania dotyczące przestępstw popełnionych z użyciem przemocy wobec członka rodziny w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 23. Koordynuje w prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego oraz w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie sprawy o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), a nadto realizuje obowiązek informacyjny o postępowaniach dotyczących oszustw sms’owych oraz przestępstw popełnionych z użyciem sieci Internet.
 24. Koordynuje sprawy z zakresu komputerowej pornografii dziecięcej.
 25. Koordynuje sprawy z zakresu praw autorskich i pokrewnych.
 26. Opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.
 27. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

Dyrektor Finansowo – Administracyjny (wakat):

 1. Ustala organizację pracy Wydziału III Budżetowo – Administracyjnego i sprawuje nadzór nad prawidłowym obiegiem pism i dokumentów.
 2. Wspólnie z Głównym Księgowym przygotowuje projekty budżetu, planów finansowych, zamówień publicznych oraz plany zakupów wyposażenia i urządzeń na potrzeby Prokuratur okręgu koszalińskiego, a także informacje i sprawozdania z ich wykonania.
 3. Nadzoruje administrację budynków stanowiących siedziby Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych.
 4. Nadzoruje użytkowanie taboru samochodowego pozostającego w dyspozycji Prokuratur okręgu koszalińskiego.
 5. Nadzoruje proces udzielania zamówień publicznych.
 6. Planuje remonty dla poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sprawuje nadzór nad ich przebiegiem.
 7. Nadzoruje zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Prokuratury.
 8. Organizuje ochronę obiektów użytkowanych przez Prokuratury okręgu koszalińskiego.
 9. Planuje działania związane z wydatkowaniem środków zakładowego funduszu socjalnego.
 10. Nadzoruje operacje gospodarcze i finansowe przeprowadzane w Prokuraturach okręgu koszalińskiego.
 11. Dokonuje oceny merytorycznej prawidłowości operacji gospodarczych i finansowych podpisując dokumenty pod klauzulą „Sprawdzono pod względem merytorycznym”.
 12. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych w sprawach gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji składników majątkowych oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
 13. Planuje i nadzoruje wykonanie preliminarza budżetowego w zakresie gospodarczym.
 14. Odbiera od pracowników oświadczenia o odpowiedzialności materialnej oraz dokonuje ich aktualizacji.
 15. Dokonuje okresowych ocen pracowników Wydziału dotyczących wykonywania przez nich zadań wynikających z zakresów ich obowiązków.
 16. Przedstawia wnioski dotyczące nagród i wyróżnień, a w razie konieczności wnioski w zakresie postępowań służbowych.
 17. Sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników.
 18. Dba o przestrzeganie przez pracowników Wydziału tajemnicy państwowej i służbowej.
 19. W celu realizacji nałożonych zadań Naczelnik Wydziału ma prawo żądać od innych służb usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, dotyczących zwłaszcza:
 • przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów,
 • systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach,
 • sposobu gospodarowania powierzonym mieniem.

Janusz Łęga – Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 1. Kieruje Samodzielnym Działem ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 2. Zapewnienia ochronę informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 3. Zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowaniem ryzyka,
 4. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych przez pracowników Prokuratur okręgu koszalińskiego, posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych w zakresie niezbędnym na zajmowanym stanowisku,
 5. Organizuje i przeprowadza kontrole ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowych, (co najmniej raz na trzy lata) kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej i jej oddziałach w Prokuraturach Rejonowych,
 6. Opracowuje i aktualizuje, wymagające akceptacji Prokuratora Okręgowego plan ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzoruje jego realizację,
 7. Prowadzi szkolenia pracowników prokuratur okręgu koszalińskiego w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 8. Uczestniczy w szkoleniach z zakresu ochrony informacji niejawnych organizowanych przez jednostki nadrzędne oraz jednostki krajowej władzy bezpieczeństwa.
 9. Na polecenie Prokuratora Okręgowego przeprowadza zwykłe oraz kontrolne postępowania sprawdzające.
 10. Wydaje poświadczenia bezpieczeństwa osobom po zakończeniu zwykłych postępowań sprawdzających z wynikiem pozytywnym zawiadamiając o tym Prokuratora Okręgowego.
 11. Wydaje decyzje o cofnięciu, odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub umorzeniu postępowania sprawdzającego.
 12. Prowadzi i przechowuje akta zwykłych postępowań sprawdzających prowadzonych wobec osób zatrudnionych w prokuraturach okręgu koszalińskiego lub wykonujących prace zlecone.
 13. Przekazuje wnioski Prokuratora Okręgowego wraz z ankietami bezpieczeństwa o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do właściwej terytorialnie jednostki krajowej władzy bezpieczeństwa.
 14. Współpracuje z kierownikami komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej oraz Prokuratorami Rejonowymi w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 15. Występuje z wnioskami do Prokuratora Okręgowego o wydanie upoważnień dla osób do pracy na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
 16. Prowadzi wykaz osób zatrudnionych w prokuraturach okręgu koszalińskiego albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
 17. Przekazuje dane określone w art. 73 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych do prowadzonej przez właściwą terytorialnie jednostkę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ewidencji osób uprawnionych na podstawie przepisów ustawy do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz ewidencji osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, a także osób, wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
 18. Współpracuje z Kierownikiem Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz w zakresie ochrony danych osobowych.
 19. Współpracuje z podmiotami realizującymi umowy ochrony osób i mienia na rzecz prokuratur okręgu koszalińskiego, jako osoba reprezentująca interesy Prokuratora Okręgowego.
 20. Sprawuje bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej i jej oddziałów w Prokuraturach Rejonowych.
 21. Na polecenie Prokuratora Okręgowego: *podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, *w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższą, powiadamia właściwą jednostkę krajowej władzy bezpieczeństwa,
 22. Raz w roku dokonuje analizy i oceny stanu ochrony informacji niejawnych składając stosowne sprawozdanie Prokuratorowi Okręgowemu.
 23. Prowadzi stałą działalność profilaktyczną w celu rozwinięcia u pracowników prokuratur okręgu koszalińskiego nawyku przezorności oraz właściwego postępowania z materiałami i dokumentami zawierającymi informacje niejawne.

Inspektor do spraw obronnych

 1. Opracowuje i na bieżąco aktualizuje Plan Operacyjnego Funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 2. Opracowuje i realizuje roczne plany zamierzeń obronnych;
 3. Opracowuje plan obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na podstawie wytycznych Prezydenta Miasta Koszalina – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Koszalina;
 4. Opracowuje plan doraźnej ewakuacji pracowników Prokuratury /we współpracy z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym/.
 5. Opracowuje informacje, sprawozdania i analizy realizacji zadań obronnych;
 6. Opracowuje i utrzymuje w ciągłej aktualności etat i obsadę stanowisk na czas wojny (w uzgodnieniu z komórką kadrową);
 7. Opracowuje dokumentację związaną z organizacją i zasadami funkcjonowania systemu stałego dyżuru;
 8. Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu stałego dyżuru;
 9. Opracowuje plan i program szkolenia obronnego (stałego dyżuru).
 10. Wspólnie z komórką kadrową składa powiadomienia i wnioski reklamacyjne wobec pracowników prokuratur okręgu koszalińskiego do właściwych komendantów Wojskowych Komend Uzupełnień;
 11. Organizuje szkolenia pracowników w ramach powszechnej samoobrony.
 12. Organizuje i prowadzi zajęcia szkoleniowe z pracownikami wyznaczonymi do realizacji zadań obronnych.
 13. Prowadzi ewidencję prowadzonych szkoleń.
 14. Uczestniczy w odprawach, szkoleniach organizowanych przez jednostki nadrzędne, organy administracji samorządowej oraz organy wojskowe.
 15. Współpracuje ze Starszym Inspektorem do spraw Obronnych Prokuratury Apelacyjnej, Naczelnikiem Wydziału I Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej oraz Prokuratorami Rejonowymi w zakresie realizacji zadań obronnych;
 16. Ustala, w uzgodnieniu z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Koszalina, potrzeb związanych z wyposażeniem w środki zbiorowej i indywidualnej ochrony pracowników wg etatu na czas wojny.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Gen. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 34-22-417

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2018 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast