Nowa strona internetowa

28 października 2020 roku uruchomiono nowy serwis internetowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/po-koszalin/

UWAGA!

Wszelkie nowe treści będą publikowane wyłącznie w nowym serwisie.

Strona, na której się Państwo znajdują jest wersją archiwalną i nie będzie już aktualizowana.

Organy i osoby oraz ich kompetencje

W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie na mocy Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie z dnia 4 marca 2020 roku funkcjonuje następujący podział czynności oraz zakres uprawnień i obowiązków służbowych prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Koszalinie:

§ 1.

Prokurator Okręgowy w Koszalinie – Krzysztof Kozber.

 1. Kieruje Prokuraturą Okręgową, ustala kierunki działania, planuje i organizuje pracę jednostki,wytycza jej ogólne zadania określone w § 56 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury.
 2. Osobiście nadzoruje działalność Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w zakresie zadań organizacyjnych i kadrowych pozostających w kompetencji Prokuratora Okręgowego, Działu Postępowania Sądowego w części odnoszącej się do zakresu działalności sądowej oraz działalności pozakarnej, Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego, a także Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a nadto sprawuje merytoryczny nadzór nad pracą Wizytatora, prokuratora do spraw skarg i wniosków, Rzecznika Prasowego oraz nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy: Inspektora do Spraw Obronnych,Audytora Wewnętrznego i Inspektora Ochrony Danych.
 3. Reprezentuje Prokuraturę Okręgową na zewnątrz, wobec organów państwowych i samorządowych działających na obszarze jego właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach, a także utrzymuje kontakty z Prezesem Sądu Okręgowego w Koszalinie, Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, Wydziałem Zamiejscowym w Szczecinie Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym Delegaturą w Szczecinie, Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarządem w Szczecinie oraz innymi jednostkami.
 4. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze pozostające we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.
 5. Sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy w zakresie spraw prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej, w tym kontroluje obciążenia i wydajność pracy prokuratorów, żąda relacji o przebiegu czynności w poszczególnych sprawach i, w razie potrzeby, wydaje polecenia co do kierunków postępowania, zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych zakończonych wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania.
 6. Podejmuje decyzje o objęciu zwierzchnim nadzorem służbowym spraw zawisłych w prokuraturach rejonowych.
 7. Kieruje pracami analitycznymi dotyczącymi stanu przestępczości, problematyki postępowań przygotowawczych, praktyki oskarżycielskiej i apelacyjnej oraz działalności pozakarnej i profilaktycznej Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych okręgu koszalińskiego.
 8. Kieruje wykonaniem budżetu Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych oraz wykonaniem planu finansowego, a także wykonuje zarząd majątkiem i zapewnia oszczędne gospodarowaniem mieniem prokuratury.
 9. Podejmuje decyzje o przydzieleniu poszczególnych spraw do prowadzenia w poszczególnych wydziałach i działach Prokuratury Okręgowej, w szczególności przejętych spraw,prowadzonych dotychczas w prokuraturach rejonowych.
 10. Podejmuje decyzje kadrowe w sprawach określonych w § 90 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a nadto przedstawia wnioski i kieruje zawiadomienia w sprawach kadrowych, zastrzeżonych do właściwości Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego lub Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.
 11. Wydaje decyzje i składa wnioski w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej: prokuratorów – w ramach ustawowych uprawnień przełożonego dyscyplinarnego,pracowników prokuratury – w ramach określonych przepisami prawa uprawnień kierownika urzędu.
 12. Rozważa potrzebę zawieszenia prokuratora w czynnościach, złożenia wniosku o obniżenie wynagrodzenia, a także decyduje o zastosowaniu kar porządkowych.
 13. Podejmuje decyzje w zakresie zwrócenia prokuratorom rejonowym uwag na piśmie, zgodnie z treścią art. 139 § 8 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.
 14. Sprawuje nadzór nad postępowaniami wszczętymi wskutek złożenia skargi w trybie Ustawy z dnia 17czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w tym prowadzi bieżącą kontrolę w tym zakresie.
 15. Z własnej inicjatywy lub na skutek informacji przekazanej przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego albo na wniosek kierownika jednostki niższego stopnia lub prokuratora prowadzącego postępowanie z zakresu działalności pozakarnej decyduje o objęciu sprawy prowadzonej w podległej prokuraturze rejonowej nadzorem służbowym i wyznacza prokuratora Prokuratury Okręgowej do sprawowania takiego nadzoru oraz zawiadamia o tym prokuratora rejonowego.
 16. Nadzoruje przebieg szkolenia prokuratorów, asystentów, stażystów, urzędników i innych pracowników prokuratury bezpośrednio lub za pośrednictwem Kierownika Szkolenia.
 17. Wykonuje czynności związane z rozpoznawaniem skarg lub wniosków dotyczących prokuratorów.
 18. Rozpatruje skargi i wnioski dotyczące urzędników i innych pracowników.
 19. Podpisuje kasacje i wnioski o kasację w trybie art. 521 k.p.k., a także podpisuje korespondencję kierowaną do sądu w trybie § 228-231 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak i udziela odpowiedzi na pisma w trybie § 256 ust. 1 wskazanego regulaminu.
 20. W sprawach, w których akt oskarżenia skierował prokurator rejonowy, składa do właściwego sądu wniosek o wznowienie postępowania sądowego.
 21. Przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu w Szczecinie – w sprawach, w których osobiście skierował akt oskarżenia – wniosek o wznowienie postępowania sądowego.
 22. Podpisuje zawiadomienia, o których mowa w § 333 ust. 8 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 23. Przedstawia Prokuratorowi Generalnemu wnioski o podjęcie decyzji przewidzianej w art. 328 k.p.k.
 24. Dokonuje ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury dokonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 25. Dokonuje ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora dokonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury w związku z art. 182 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.
 26. Przedstawia, za pośrednictwem Prokuratora Regionalnego w Szczecinie, akta sprawy wraz z uzasadnionym wnioskiem w celu uzyskania zgody Prokuratora Generalnego na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego.
 27. Ustala, na podstawie przedstawionych przez naczelników komórek organizacyjnych, Dyrektora Finansowo-Administracyjnego i prokuratorów rejonowych, roczny plan urlopów prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej, a także prokuratorów rejonowych oraz udziela prokuratorom Prokuratury Okręgowej i prokuratorom rejonowym urlopów wypoczynkowych, jak również udziela urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy urzędnikom, asystentom prokuratora i innym pracownikom Prokuratury Okręgowej oraz decyduje o konieczności odwołania z urlopu wypoczynkowego prokuratorów i innych pracowników Prokuratury Okręgowej oraz prokuratorów rejonowych.
 28. Wydaje, w trybie art. 557 § 2 k.p.k., postanowienia o braku podstaw do wytoczenia powództw oraz decyzje o wytoczeniu powództw wobec osób,które swoim bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka przymusu albo niesłuszne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej lub kary, z której wykonania zwolniono oskarżonego, albo niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie osoby, wobec której nie prowadzono postępowania karnego.
 29. Wydaje decyzje i postanowienia w zakresie realizacji Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 30. Utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu bezpośrednio lub za pośrednictwem Rzecznika Prasowego.
 31. Inicjuje i nadzoruje działalność wizytacyjną i lustracyjną, zarządza przeprowadzenie wizytacji oraz lustracji prokuratury rejonowej. Zatwierdza przedstawione przez zespół wizytacyjny oceny pracy kontrolowanej jednostki, jej kierownika i zastępców kierownika. Zatwierdza zalecenia polustracyjne. Podpisuje i przesyła zalecenia powizytacyjne do podległej jednostki organizacyjnej.
 32. Na prośbę zainteresowanego wydaje opinię o prokuratorach i pracownikach Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.
 33. Zawiadamia Prokuratora Regionalnego w Szczecinie o każdym wypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, podając przewidywany termin zakończenia postępowania przygotowawczego.
 34. Informuje Prokuratora Regionalnego w Szczecinie o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych.
 35. Zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej; zleca podejmowanie działań w tym zakresie Zastępcy Prokuratora Okręgowego.
 36. Przyjmuje harmonogram pracy Prokuratury Okręgowej oraz prokuratur rejonowych.
 37. Zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną.
 38. Nadzoruje sporządzanie okresowych informacji ogólnych o wynikach pracy powszechnych jednostek organizacyjnych koszalińskiego okręgu prokuratury.
 39. Występuje do wojewodów i terenowych organów administracji niezespolonej oraz innych,o terenowym zakresie działania, z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań, w tym o rozważenie zasadności wydania lub zmiany określonych przepisów w celu przeciwdziałania przestępczości, jeżeli w toku działań podejmowanych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej lub prokuratur rejonowych ujawnione zostaną istotne okoliczności sprzyjające popełnianiu przestępstw.
 40. Przedstawia – stosownie do treści art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 28 stycznia2016 r. Prawo o prokuraturze – informację ostanie przestępczości i jej zwalczaniu.
 41. Realizuje zadania w zakresie obronności.
 42. Czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury, przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 43. Realizuje uprawnienia przewidziane dla Prokuratora Okręgowego w Ustawie z dnia6 kwietnia 1990 r. o Policji, w tym sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w tej ustawie oraz w innych ustawach.
 44. Wykonuje zadania i kompetencje opisane w § 105 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 45. Sporządza plany pracy w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej i finansowo-skarbowej.
 46. Zwołuje odprawy,narady, konferencje oraz podejmuje inne niezbędne czynności dla prawidłowego i sprawnego kierowania jednostką.

 § 2.

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Koszalinie – Zuzanna Ostrowska.

 1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału I Śledczego oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w części odnoszącej się do postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, a także, z upoważnienia Prokuratora Okręgowego, podpisuje decyzje dla niego zastrzeżone.
 2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze pozostające we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.
 3. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podejmuje decyzje o objęciu zwierzchnim nadzorem służbowym spraw zawisłych w prokuraturach rejonowych.
 4. Podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych objętych zwierzchnim nadzorem służbowym przez prokuratorów Wydziału I Śledczego oraz prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, jak i w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych, zwierzchnim nadzorem służbowym nieobjętych.
 5. Podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – przez zastępcę prokuratora rejonowego.
 6. Podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego oraz prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 7. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego, w odniesieniu do spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych, występuje do podległych prokuratorów rejonowych o cykliczne nadsyłanie informacji dotyczącej prowadzonych postępowań przygotowawczych, ich terminowości i kierunków; w porozumieniu z prokuratorami rejonowymi sprawuje bieżący nadzór nad terminowością prowadzonych postępowań przygotowawczych,podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania przyczyn stwierdzonych uchybień w zakresie terminowego prowadzenia postępowań, jak również działania zmierzające do wyeliminowania przyczyn skutkujących długotrwałością prowadzonych postępowań.
 8. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego przeprowadza okresową analizę informacji o stanie postępowań zawieszonych w podległych prokuraturach rejonowych, jak również wykonuje pozostałe czynności wskazane w § 8 Zarządzenia nr 9/2017 Prokuratora Okręgowego w Koszalinie z dnia 18 stycznia 2017 r. o zasadach postępowania w związku z decyzjami o zawieszeniu postępowania przygotowawczego i czynnościach w postępowaniach zawieszonych.
 9. Rozpoznaje zażalenia na decyzje wydane przez prokuratorów Wydziału I Śledczego oraz Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego przewidziane Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego do rozpoznania dla prokuratora bezpośrednio przełożonego.
 10. Rozstrzyga spory kompetencyjne i podejmuje decyzje o przekazaniu sprawy innej podległej jednostce organizacyjnej.
 11. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych zakończonych wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania.
 12. Podpisuje wnioski do Sądu Apelacyjnego o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres powyżej 12miesięcy w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – przez zastępcę prokuratora rejonowego.
 13. Podpisuje wnioski do Sądu Apelacyjnego o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres powyżej 12miesięcy w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego oraz prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 14. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego kieruje pracami analitycznymi dotyczącymi stanu przestępczości, problematyki postępowań przygotowawczych, praktyki oskarżycielskiej i apelacyjnej oraz działalności profilaktycznej Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych;zleca naczelnikom wydziałów opracowywanie analiz problemowych, sporządzanie pism instrukcyjnych oraz przeprowadzanie konsultacji na tle uchybień ujawnianych w toku postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem.
 15. Opracowuje wnioski o wyrażenie zgody na skierowanie do sądu wniosku w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego w sprawach prowadzonych w Wydziale I Śledczym, w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, a także w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych.
 16. W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym podejmuje decyzje o przejęciu do prowadzenia przez Wydział I Śledczy oraz przez prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych.
 17. Podpisuje korespondencję z nadzorowanych wydziałów kierowaną do Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz naczelnych organów administracji, a także korespondencję związaną z obrotem zagranicznym, w tym dotyczącą pomocy prawnej w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych.
 18. W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym współdziała z Prezesem Sądu Okręgowego w Koszalinie,Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, Wydziałem Zamiejscowym w Szczecinie Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym Delegaturą w Szczecinie, Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarządem w Szczecinie oraz innymi jednostkami.
 19. W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym wnosi skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję ministra oraz skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 20. W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym przedstawia wniosek, o którym mowa w § 369 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, w szczególności w zakresie wniesienia sprzeciwu do ministra jako organu wyższego stopnia w stosunku do organu, który wydał zaskarżoną sprzeciwem decyzję, a także wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia wojewody.
 21. Sporządza okresowe informacje o wynikach pracy Wydziału I Śledczego oraz Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 22. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego wykonuje czynności przewidziane dla Prokuratora Okręgowego Ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w tym sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w tej ustawie oraz w innych ustawach.
 23. Nadzoruje funkcjonowanie systemu i przekazywanie danych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.
 24. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podejmuje działania zapewniające funkcjonowanie kontroli zarządczej.
 25. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego, zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 17 czerwca2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, przekazuje sądowi właściwemu do rozpoznania skargi akta postępowania przygotowawczego prowadzonego w Wydziale I Śledczym oraz w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym oraz przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu w Szczecinie kopię skargi wraz ze stanowiskiem odnośnie jej zasadności.
 26. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego, stwierdzając potrzebę zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora Wydziału I Śledczego lub prokuratora Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego,osobiście podejmuje nową decyzję bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach poleca opracowanie projektu nowej decyzji, na podstawie pisemnych wytycznych, innemu prokuratorowi.
 27. Podejmuje decyzję o uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 28. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego, stwierdzając potrzebę zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – zastępcy prokuratora rejonowego, osobiście podejmuje nową decyzję bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach poleca opracowanie projektu nowej decyzji, na podstawie pisemnych wytycznych, innemu prokuratorowi.
 29. Rozstrzyga w sprawie żądania, o którym mowa w art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r.Prawo o prokuraturze, w odniesieniu do poleceń dotyczących treści czynności procesowych, wydanych przez Naczelnika Wydziału I Śledczego lub Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 30. Zajmuje stanowisko w sprawie żądania zmiany wydanego przez siebie polecenia, dotyczącego treści czynności procesowych.
 31. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podejmuje pisemne decyzje o przekazaniu sprawy do referatu innego prokuratora w ramach Wydziału I Śledczego lub Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego lub zwraca się do Prokuratora Okręgowego o przekazanie sprawy do referatu prokuratora z innej podległej jednostki.
 32. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego, w sprawach o obszernym materiale dowodowym,a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym, podejmuje decyzje o wyznaczeniu współreferenta sprawy, a w razie potrzeby powołuje zespół prokuratorów, określa zakres postępowania, którym zajmuje się każdy z jego członków, rozstrzyga ewentualne spory co do tego zakresu oraz powołuje kierownika zespołu w postępowaniach prowadzonych w Wydziale I Śledczym.
 33. Na polecenie Prokuratora Okręgowego prowadzi postępowania służbowe i sporządza projekty wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz o obniżenie wynagrodzenia prokuratorowi, projekty decyzji o zawieszeniu prokuratora w czynnościach oraz projekty decyzji o wymierzeniu kar porządkowych prokuratorom, asesorom i innym pracownikom prokuratury.
 34. Przewodniczy komisji dokonującej oceny poziomu pracy asesorów.
 35. W zakresie upoważnienia Prokuratora Okręgowego zatwierdza rachunki i polecenia przelewów bankowych dotyczące bieżącej działalności prokuratury.
 36. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podpisuje świadectwa pracy i dokumenty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, w tym dokumenty dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 37. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podpisuje listy płac pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz uposażenie rodzinne.
 38. Przyjmuje od prokuratorów Wydziału I Śledczego oraz Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego (w zakresie prowadzonych śledztw) sprawozdania o przebiegu i wynikach rozpraw(posiedzeń) i wykonuje uprawnienia prokuratora przełożonego związane z możliwością składania wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia orzeczenia.
 39. Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego.
 40.      Zastępuje Prokuratora Okręgowego w czasie jego nieobecności, a także zastępuje Kierownika Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz w czasie jego nieobecności.

 § 3.

Naczelnik Wydziału I Śledczego – Tomasz Bodo.

 1. Bezpośrednio kieruje pracą Wydziału i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Wydziale oraz sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów.
 2. Koordynuje zwierzchni nadzór służbowy wykonywany przez prokuratorów Wydziału nad sprawami prowadzonymi lub nadzorowanymi w prokuraturze rejonowej, przydzielonymi do Wydziału celem objęcia takim nadzorem; przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcy informacje o istotnych ustaleniach zwierzchniego nadzoru służbowego i planowanych czynnościach z tego zakresu.
 3. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych.
 4. Sprawuje nadzór nad pracą pracowników sekretariatu w zakresie obsługi administracyjnej spraw prowadzonych w Wydziale.
 5. Przyjmuje referaty przed- i posesyjne od prokuratorów Wydziału.
 6. Przydziela wokandy podległym prokuratorom, a także w nich uczestniczy, a nadto, w razie niezbędnej potrzeby, w porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym i Naczelnikiem Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, przydziela wokandy prokuratorom Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 7. Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu wnioski o objęcie nadzorem służbowym spraw zawisłych w prokuraturach rejonowych.
 8. Przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego projekty stanowiska w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego.
 9. Opiniuje i przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu wnioski o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale.
 10. Obejmuje nadzorem służbowym wszystkie sprawy zawieszone w kierowanym Wydziale poza sprawami zawieszonymi w Dziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej.
 11. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w Ustawie z dnia 6 kwietnia1990 r. o Policji oraz w innych ustawach.
 12. Realizuje obowiązek informacyjny dotyczący postępowań, których przedmiotem są przestępstwa z art. 171 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz przestępstwa dotyczące szeroko pojętej działalności parabankowej, związanej z funkcjonowaniem tzw. „piramid finansowych” i możliwością popełniania oszustw na szkodę wielu osób.
 13. Kontroluje obciążenia i poziom pracy podległych prokuratorów i pracowników oraz terminowość realizacji powierzonych im zadań.
 14. Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcę.
 15. Zastępuje Kierownika Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w czasie jego nieobecności.

§ 4.

Prokuratorzy na stanowiskach pracy w Wydziale I Śledczym.

 • Tomasz Bodo,
 • Beata Szefler,
 • Marek Gaziński,
 • Andrzej Dubiel,
 • Agnieszka Karbowska-Suszek,
 • Ziemowit Książek.
 1. Prowadzą śledztwa, a także nadzorują śledztwa powierzone innym organom w sprawach pozostających we właściwości Wydziału; w prowadzonych lub nadzorowanych przez siebie śledztwach wykonują czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą; sprawują również nadzór nad sprawami zawieszonymi, wcześniej przez nich prowadzonymi, nadzorowanymi bądź przydzielonymi przez Naczelnika Wydziału.
 2. W sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale oraz w ramach pomocy prawnej biorą udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami, również w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, a także w postępowaniu wykonawczym, chyba że ze względu na uzasadniony przypadek, w tym ekonomikę i dobro postępowania, zasadnym jest skierowanie wniosku, o którym mowa w § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 3. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach przez siebie prowadzonych.
 4. Przyjmują interesantów w sprawach przez siebie prowadzonych lub nadzorowanych.
 5. Sprawują zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego w zakresie dotyczącym:
  a) oszukańczych zabiegów związanych z wyłudzeniami podatku VAT,
  b) tzw. przestępczości papierosowej,
  c) przestępstw z art. 171 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
  działalności parabankowej związanej z funkcjonowaniem tzw. „piramid finansowych” i możliwością popełniania oszustw na szkodę wielu osób,
  d) oszustw kredytowych, wskutek których wyrządzono bądź usiłowano wyrządzić znaczną szkodę majątkową,
  e) wyłudzeń odszkodowań, których wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych,
  f) wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym,
  g) niwelowania dokumentacji działalności gospodarczej,
  h) wyzysku kontrahenta,
  i) zakłócenia przetargu publicznego,
  j) przestępstw popełnionych na szkodę funduszy unijnych,
  k) łapownictwa na stanowisku kierowniczym,
  l) przestępczości narkotykowej,
  m) wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zawierających substancje psychoaktywne lub inne o podobnym działaniu na Ośrodkowy Układ Nerwowy,
  n) prania brudnych pieniędzy i finansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym,
  o) przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
  p) spraw związanych z wzięciem zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się,
  q) przestępstw udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim oraz oszustw skutkujących utratą przez pokrzywdzonych prawa własności nieruchomości,
  r) udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela; pokrzywdzenia wierzyciela; zaspokajania wybranych wierzycieli oraz łapownictwa w postępowaniu egzekucyjnym,
  s) przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych (z wyłączeniem sędziów, prokuratorów i funkcjonariuszy organów ścigania).
 6. Dokonują analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań, udzielają odpowiedzi i przygotowują projekty pism kierowanych do prokuratorów rejonowych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami.
 7. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych objętych zwierzchnim nadzorem służbowym przez prokuratorów Wydziału, jak i w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych, zwierzchnim nadzorem służbowym nieobjętych.
 8. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – przez zastępcę prokuratora rejonowego.
 9. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału, w sprawach przez niego zleconych, realizują zadania związane z obrotem prawnym z zagranicą, bliżej wyszczególnione w § 4 pkt 20 niniejszego Zarządzenia.
 10. Koordynują ściganie określonych kategorii przestępstw, w szczególności wskazanych w § 4 pkt 5 niniejszego Zarządzenia, a także kształtują praktykę w zakresie ich zwalczania na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych, między innymi, przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, jak również opracowują sprawozdania i raporty o stanie przestępczości bądź opracowują i wdrażają do praktyki prokuratorskiej metodykę prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw.
 11. Biorą udział w pracach komisji dokonującej oceny kwalifikacyjnej asesora przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich.
 12. Wykonują inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę i Naczelnika Wydziału.

 a ponadto prokurator Beata Szefler

 1. Koordynuje postępowania z zakresu przestępczości narkotykowej.
 2. Koordynuje postępowania związane z wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zawierających substancje psychoaktywne lub inne o podobnym działaniu na Ośrodkowy Układ Nerwowy.

a ponadto prokurator Marek Gaziński 

 1. Realizuje obowiązek informacyjny z zakresu postępowań w sprawie prania brudnych pieniędzy i finansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym (art. 299 k.k., art. 165a k.k.).

a ponadto prokurator Ziemowit Książek

 1. Realizuje obowiązek informacyjny z zakresu postępowań w sprawach czynów zabronionych popełnionych przez sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury lub asesorów sądowych.

a ponadto prokurator Agnieszka Karbowska-Suszek 

 1. Realizuje obowiązek informacyjny dotyczący postępowań o przestępstwa udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim oraz oszustw skutkujących utratą przez pokrzywdzonych prawa własności nieruchomości.
 2. Pełni funkcję punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej oraz – wraz z prokuratorem Andrzejem Dubielem – prowadzi obrót prawny z zagranicą, a w szczególności:

a. w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez podległe prokuratury rejonowe opracowuje wnioski o pomoc prawną, przejęcie ścigania, wszczęcie ścigania i ekstradycję oraz wnioski do Sądu Okręgowego o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania,

b. w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez podległe prokuratury rejonowe nadaje bieg Europejskim Nakazom Dochodzeniowym oraz koordynuje działania związane z ich realizacją,

c. wykonuje wnioski o pomoc prawną państw obcych,

d. nadzoruje zlecone prokuratorom rejonowym wykonanie zagranicznych wniosków o pomoc prawną,

e. opracowuje, w ramach wykonywania działań opisanych w punktach a.-d., pisma instrukcyjne do prokuratorów rejonowych oraz udziela w tych sprawach instruktażu,

f. wykonuje czynności określone w art. 602 k.p.k. i art. 607 k.p.k. oraz bierze udział w czynnościach Sądu Okręgowego w tym przedmiocie,

g. obsadza posiedzenia w przedmiocie przejęcia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia państwa obcego wobec obywatela polskiego lub osoby mającej stałe miejsce pobytu w Polsce prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności,

h. udziela osobie ubiegającej się o przyznanie kompensaty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niezbędnych informacji w zakresie możliwości i warunków ubiegania się o kompensatę przyznawaną przez organy orzekające w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, gdy przestępstwo zostało popełnione na terytorium tych państw; udostępnia odpowiedni wzór formularza wniosku oraz udziela, na żądanie tej osoby, ogólnej pomocy i informacji co do sposobu wypełnienia wniosku,

i. przyjmuje i niezwłocznie przekazuje wnioski o kompensatę wraz z niezbędną dokumentacją organom orzekającym w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,

j. na wniosek organów orzekających w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej:

 • przekazuje tym organom, w porozumieniu z osobami, które wystąpiły z wnioskiem o kompensatę, uzupełniające informacje, załączając listę dodatkowych dokumentów,
 • przesłuchuje, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, osoby wskazane przez organy orzekające i przekazuje niezwłocznie tym organom protokoły z przesłuchań,
 • wykonuje czynności umożliwiające organowi orzekającemu przesłuchanie osoby wskazanej przez ten organ przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość.

a ponadto prokurator Andrzej Dubiel 

 1. Koordynuje postępowania dotyczące spraw związanych z wzięciem zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się (art. 252 k.k.).
 2. Wraz z prokurator Agnieszką Karbowską-Suszek prowadzi obrót prawny z zagranicą, a w szczególności:

a. w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez podległe prokuratury rejonowe opracowuje wnioski o pomoc prawną, przejęcie ścigania, wszczęcie ścigania i ekstradycję oraz wnioski do Sądu Okręgowego o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania,

b. w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez podległe prokuratury rejonowe nadaje bieg Europejskim Nakazom Dochodzeniowym oraz koordynuje działania związane z ich realizacją,

c. wykonuje wnioski o pomoc prawną państw obcych,

d. nadzoruje zlecone prokuratorom rejonowym wykonanie zagranicznych wniosków o pomoc prawną,

e. opracowuje w ramach wykonywania działań opisanych w punktach a.-d. pisma instrukcyjne do prokuratorów rejonowych oraz udziela w tych sprawach instruktażu,

f. wykonuje czynności określone w art. 602 k.p.k. i art. 607 k.p.k. oraz bierze udział w czynnościach Sądu Okręgowego w tym przedmiocie,

g. obsadza posiedzenia w przedmiocie przejęcia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia państwa obcego wobec obywatela polskiego lub osoby mającej stałe miejsce pobytu w Polsce prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności,

h. udziela osobie ubiegającej się o przyznanie kompensaty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niezbędnych informacji w zakresie możliwości i warunków ubiegania się o kompensatę przyznawaną przez organy orzekające w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, gdy przestępstwo zostało popełnione na terytorium tych państw; udostępnia odpowiedni wzór formularza wniosku oraz udziela, na żądanie tej osoby, ogólnej pomocy i informacji co do sposobu wypełnienia wniosku,

i. przyjmuje i niezwłocznie przekazuje wnioski o kompensatę wraz z niezbędną dokumentacją organom orzekającym w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,

j. na wniosek organów orzekających w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej:

 • przekazuje tym organom, w porozumieniu z osobami, które wystąpiły z wnioskiem o kompensatę, uzupełniające informacje, załączając listę dodatkowych dokumentów,
 • przesłuchuje, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, osoby wskazane przez organy orzekające i przekazuje niezwłocznie tym organom protokoły z przesłuchań,
 • wykonuje czynności umożliwiające organowi orzekającemu przesłuchanie osoby wskazanej przez ten organ przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość.
 1. Prokuratorzy:
 • Beata Szefler – Marek Gaziński – Ziemowit Książek,
 • Andrzej Dubiel – Agnieszka Karbowska-Suszek,

zastępują się wzajemnie.

§ 5.

Kierownik Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Małgorzata Sielska

 1. Bezpośrednio kieruje pracą Działu i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Dziale oraz sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów.
 2. Koordynuje zwierzchni nadzór służbowy wykonywany przez prokuratorów Działu nad sprawami prowadzonymi lub nadzorowanymi w prokuraturze rejonowej, przydzielonymi do Działu celem objęcia takim nadzorem; przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcy informacje o istotnych ustaleniach zwierzchniego nadzoru służbowego i planowanych czynnościach z tego zakresu.
 3. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego oraz w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych.
 4. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego opiniuje i przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu wnioski o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w Dziale.
 5. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego obejmuje nadzorem służbowym wszystkie sprawy zawieszone w kierowanym Dziale.
 6. Z upoważnienia naczelnika Wydziału I Śledczego kontroluje obciążenia i poziom pracy podległych prokuratorów i pracowników oraz terminowość realizacji powierzonych im zadań.
 7. Koordynuje postępowania dotyczące oszukańczych zabiegów związanych z wyłudzeniami podatku VAT.
 8. Koordynuje postępowania dotyczące tzw. przestępczości papierosowej.
 9. Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału I Śledczego.
 10. Zastępuje Naczelnika Wydziału I Śledczego w czasie jego nieobecności.

§ 6.

Prokuratorzy na stanowiskach pracy w Dziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

 • Małgorzata Sielska,
 • Andżelina Chmielowicz-Szeliga,
 • Wioleta Stępnakowska-Januszewska,
 • Joanna Struś-Prokop,
 • Jerzy Ożóg,
 • Marek Kolarz,
 • Alicja Woźniak-Stałanowska.
 1. Prowadzą śledztwa, a także nadzorują śledztwa powierzone innym organom w sprawach pozostających we właściwości Działu oraz – w dalszej kolejności – w sprawach pozostających we właściwości Wydziału I Śledczego; w prowadzonych lub nadzorowanych przez siebie śledztwach wykonują czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą; sprawują również nadzór nad sprawami zawieszonymi, wcześniej przez nich prowadzonymi, nadzorowanymi bądź przydzielonymi przez Kierownika Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej lub Naczelnika Wydziału I Śledczego.
 2. W sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Dziale oraz w ramach pomocy prawnej biorą udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami, również w postępowaniu odwoławczym, chyba że ze względu na uzasadniony przypadek, w tym ekonomikę i dobro postępowania, zasadnym jest skierowanie wniosku, o którym mowa w § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 3. W porozumieniu z Kierownikiem Działu przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach przez siebie prowadzonych.
 4. Przyjmują interesantów w sprawach przez siebie prowadzonych lub nadzorowanych.
 5. Sprawują zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego w zakresie dotyczącym:

a) oszukańczych zabiegów związanych z wyłudzeniami podatku VAT,

b) tzw. przestępczości papierosowej,

c) przestępstw z art. 171 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, działalności parabankowej związanej z funkcjonowaniem tzw. „piramid finansowych” i możliwością popełniania oszustw na szkodę wielu osób,

d) oszustw kredytowych, wskutek których wyrządzono bądź usiłowano wyrządzić znaczną szkodę majątkową,

e) wyłudzeń odszkodowań, których wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych,

f) wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym,

g) niwelowania dokumentacji działalności gospodarczej,

h) wyzysku kontrahenta,

i) zakłócenia przetargu publicznego,

j) przestępstw popełnionych na szkodę funduszy unijnych,

k) łapownictwa na stanowisku kierowniczym,

l) przestępczości narkotykowej,

m) wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zawierających substancje psychoaktywne lub inne o podobnym działaniu na Ośrodkowy Układ Nerwowy,

n) prania brudnych pieniędzy i finansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym,

o) przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

p) spraw związanych z wzięciem zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się,

q) przestępstw udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim oraz oszustw skutkujących utratą przez pokrzywdzonych prawa własności nieruchomości,

r) udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela; pokrzywdzenia wierzyciela; zaspokajania wybranych wierzycieli oraz łapownictwa w postępowaniu egzekucyjnym,

s) przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych (z wyłączeniem sędziów, prokuratorów i funkcjonariuszy organów ścigania).

 1. Dokonują analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań, udzielają odpowiedzi i przygotowują projekty pism kierowanych do prokuratorów rejonowych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami.
 2. W porozumieniu z Kierownikiem Działu przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych objętych zwierzchnim nadzorem służbowym przez prokuratorów Działu, jak i w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych, zwierzchnim nadzorem służbowym nieobjętych.
 3. W porozumieniu z Kierownikiem Działu przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – przez zastępcę prokuratora rejonowego.
 4. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego i Kierownikiem Działu, w sprawach przez niego zleconych, realizują zadania związane z obrotem prawnym z zagranicą, bliżej wyszczególnione w § 4 pkt 20 niniejszego Zarządzenia.
 5. Koordynują ściganie określonych kategorii przestępstw, w szczególności wskazanych w § 6 pkt 5 niniejszego Zarządzenia, a także kształtują praktykę w zakresie ich zwalczania na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych, między innymi, przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, jak również opracowują sprawozdania i raporty o stanie przestępczości bądź opracowują i wdrażają do praktyki prokuratorskiej metodykę prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw.
 6. Biorą udział w pracach komisji dokonującej oceny kwalifikacyjnej asesora przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich.
 7. Wykonują inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę, Naczelnika Wydziału I Śledczego i Kierownika Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

a ponadto prokurator Andżelina Chmielowicz – Szeliga

 1. Koordynuje postępowania o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

a ponadto prokurator Joanna StruśProkop 

 1. Realizuje obowiązek informacyjny w sprawach dotyczących postępowań związanych z przestępstwami popełnionymi na szkodę funduszy unijnych.

a ponadto prokurator Wioleta Stępnakowska-Januszewska 

 1. Monitoruje prawidłowość stosowania przez prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek prokuratury okręgu koszalińskiego instytucji przepadku majątkowego oraz zabezpieczenia majątkowego.
 2. Prokuratorzy:
 • Joanna Struś-Prokop – Jerzy Ożóg – Alicja Woźniak-Stałanowska,
 • Andżelina Chmielowicz-Szeliga – Wioleta Stępnakowska-Januszewska,

zastępują się wzajemnie.

§ 7.

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego – Adam Niedek.

 1. Bezpośrednio kieruje pracą Wydziału, jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Wydziale, sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów, a także jest bezpośrednim przełożonym starszego inspektora ds. biurowości oraz pracowników wykonujących czynności z zakresu spraw kadrowych, których pracę nadzoruje.
 2. Koordynuje zwierzchni nadzór służbowy wykonywany przez prokuratorów Wydziału nad sprawami prowadzonymi lub nadzorowanymi w prokuraturze rejonowej, przydzielonymi do Wydziału celem objęcia takim nadzorem; przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcy informacje o istotnych ustaleniach zwierzchniego nadzoru służbowego i planowanych czynnościach z tego zakresu.
 3. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych.
 4. Przyjmuje referaty przed- i posesyjne od prokuratorów Wydziału.
 5. Przydziela wokandy podległym prokuratorom, a także w nich uczestniczy, a nadto, w razie niezbędnej potrzeby, w porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym i Naczelnikiem Wydziału I Śledczego, przydziela wokandy prokuratorom Wydziału I Śledczego.
 6. Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu wnioski o objęcie nadzorem służbowym spraw zawisłych w prokuraturach rejonowych.
 7. Przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego projekty stanowiska w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego.
 8. Opiniuje i przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu wnioski o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale.
 9. Obejmuje nadzorem służbowym wszystkie sprawy zawieszone w kierowanym Wydziale poza sprawami zawieszonymi w Dziale Postępowania Sądowego.
 10. Koordynuje, organizuje i wykonuje czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem Prokuratury Okręgowej.
 11. Sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu w Prokuraturze Okręgowej.
 12. Inicjuje i opracowuje rozwiązania organizacyjne określające funkcjonowanie urzędników i innych pracowników w Prokuraturze Okręgowej.
 13. Dokonuje oceny zarządzeń prokuratorów rejonowych dotyczących zakresu czynności urzędników i innych pracowników oraz opracowuje uwagi w tym zakresie.
 14. Koordynuje czynności związane z opracowywaniem harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej oraz prokuratur rejonowych; czuwa nad terminową realizacją ustalonych zadań w harmonogramie Prokuratury Okręgowej.
 15. W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym organizuje narady służbowe prokuratorów oraz nadzoruje realizację przyjętych w ich toku decyzji.
 16. Dokonuje analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, udziela odpowiedzi i przygotowuje projekty pism kierowanych do prokuratorów rejonowych.
 17. Nadzoruje bądź wykonuje analizy problemowe i badania aktowe oraz inne działania o charakterze kontrolnym i analitycznym; opracowuje sprawozdania i informacje w zakresie właściwości Wydziału.
 18. Sporządza inne analizy i informacje w zakresie działalności Prokuratury zlecone przez Prokuratora Okręgowego.
 19. Wykonuje czynności w sprawach kadrowych i nadzoruje ich wykonanie; przygotowuje materiały niezbędne Prokuratorowi Okręgowemu przy podejmowaniu decyzji w zakresie spraw kadrowych oraz opracowuje projekty decyzji i wniosków w tym zakresie.
 20. Wykonuje okresowe analizy i informacje dotyczące sytuacji kadrowej w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych.
 21. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podpisuje świadectwa pracy i dokumenty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników oraz osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku, jak i osób pobierających uposażenie rodzinne, w tym dokumenty dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 22. Opracowuje projekty opinii o prokuratorach i pracownikach Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych okręgu koszalińskiego wydawanych na ich prośbę, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.
 23. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego udziela urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy urzędnikom, asystentom prokuratora i innym pracownikom Prokuratury Okręgowej.
 24. Koordynuje sprawy związane z przeprowadzaniem oceny kwalifikacji kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej, jak i sprawy związane z przeprowadzaniem oceny całości złożonych dokumentów pod względem ich zgodności z wymogami formalnymi.
 25. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego przyjmuje zgłoszenia kandydatów na stanowisko asesora i dokonuje ich sprawdzenia pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 26. Koordynuje czynności związane z prawidłowym przebiegiem asesury, w tym czynności związane z przeprowadzeniem oceny pracy asesora przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich.
 27. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego przyjmuje zgłoszenia kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora i dokonuje ich sprawdzenia pod kątem spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora.
 28. Koordynuje sprawy związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych
  asystentów prokuratora i przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu projekty ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora dokonywanych na podstawie art. 175-182 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.
 29. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego prowadzi czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury; uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnych dokonujących ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury oraz przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu projekty ocen kwalifikacyjnych dokonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 30. W sprawach objętych zakresem działalności Wydziału opracowuje analizy problemowe, sporządza i konsultuje pisma instrukcyjne do prokuratur rejonowych oraz przeprowadza konsultacje na tle uchybień ujawnianych w toku postępowania przygotowawczego.
 31. Organizuje i realizuje pomoc konsultacyjną w zakresie działalności Wydziału, a także organizuje pomoc instruktażową na rzecz podległych prokuratur rejonowych.
 32. Uczestniczy w opracowaniu preliminarza wydatków szkoleniowych oraz nadzoruje działalność szkoleniową prowadzoną w prokuraturach okręgu koszalińskiego, jak również nadzoruje organizację stażów urzędniczych.
 33. Stosownie do art. 31 § 1 k.p. wykonuje zastępstwo Prokuratora Okręgowego w sprawach pracowniczych.
 34. Współdziała z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania odbywania staży przez osoby bezrobotne i przygotowuje w tym zakresie niezbędną dokumentację.
 35. Współdziała z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym w zakresie spraw socjalnych.
 36. Nadzoruje działalność związaną ze sprawozdawczością informacyjną i statystyczną, w tym także kadrową.
 37. Wykonuje czynności i opracowuje pisma wynikające ze współpracy ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej w Prokuraturze Okręgowej.
 38. Kontroluje obciążenia i poziom pracy podległych prokuratorów i pracowników oraz terminowość realizacji powierzonych im zadań.
 39. Koordynuje postępowania dotyczące przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy Policji, pracowników cywilnych Policji oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.
 40. Koordynuje postępowania dotyczące proliferacji broni masowego rażenia oraz towarów podwójnego przeznaczenia (art. 33 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa).
 41. Opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego.
 42. Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcę.
 43. Zastępuje Kierownika Działu Postępowania Sądowego w czasie jego nieobecności.

 § 8.

Prokuratorzy na stanowiskach pracy w Wydziale IV OrganizacyjnoSądowym.

 • Adam Niedek,
 • Małgorzata Jarecka,
 • Artur Stupak,
 • Aneta Zawiślak,
 • Wojciech Zawiślak,
 • Ewa Dziadczyk.
 1. Prowadzą śledztwa w sprawach dotyczących błędów medycznych oraz – w dalszej kolejności – prowadzą śledztwa, a także nadzorują śledztwa powierzone innym organom w pozostałych sprawach pozostających we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej; w prowadzonych lub nadzorowanych przez siebie śledztwach wykonują czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą; sprawują również nadzór nad sprawami zawieszonymi, wcześniej przez nich prowadzonymi, nadzorowanymi bądź przydzielonymi przez Naczelnika Wydziału.
 2. W sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale oraz w ramach pomocy prawnej biorą udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami, również w postępowaniu odwoławczym, chyba że ze względu na uzasadniony przypadek, w tym ekonomikę i dobro postępowania, zasadnym jest skierowanie wniosku, o którym mowa w § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 3. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach przez siebie prowadzonych.
 4. Przyjmują interesantów w sprawach przez siebie prowadzonych lub nadzorowanych.
 5. Sprawują zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego – innymi niż wskazane w § 4 pkt 5 niniejszego Zarządzenia.
 6. Dokonują analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań, udzielają odpowiedzi i przygotowują projekty pism kierowanych do prokuratorów rejonowych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami.
 7. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych objętych zwierzchnim nadzorem służbowym przez prokuratorów Wydziału, jak i w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych, zwierzchnim nadzorem służbowym nieobjętych.
 8. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – przez zastępcę prokuratora rejonowego.
 9. Podejmują działania zmierzające do utrzymania właściwego poziomu postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych oraz sprawnego prowadzenia tych postępowań.
 10. Udzielają konsultacji prokuratorom rejonowym w sprawach nieobjętych nadzorem służbowym.
 11. Rozpoznają wnioski prokuratorów rejonowych oraz podania osób uprawnionych o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których akt oskarżenia wniósł prokurator rejonowy.
 12. Podejmują decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturze rejonowej.
 13. Przygotowują, w trybie art. 328 § 1 k.p.k., wnioski do Prokuratora Regionalnego w Szczecinie o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych występowała w charakterze podejrzanego.
 14. Przygotowują projekty decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturze rejonowej przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego.
 15. Realizują obowiązki wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w zakresie dotyczącym skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych.
 16. Rozpoznają zażalenia na decyzje przewidziane Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego oraz zażalenia przewidziane innymi ustawami do rozpoznania dla prokuratora nadrzędnego.
 17. Rozpoznają, w trybie art. 465 § 2a k.p.k., zażalenia na postanowienia prokuratora o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego, a także przygotowują projekty decyzji rozstrzygających spory kompetencyjne, przekazujące sprawy do prowadzenia jednostkom innym niż właściwe miejscowo oraz projekty postanowień o rozpoznaniu zażaleń na decyzje przewidziane Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego do rozpoznania dla prokuratora bezpośrednio przełożonego, wydane przez prokuratora rejonowego, a w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego, przez zastępcę prokuratora rejonowego.
 18. W ramach zadań Wydziału Organizacyjno-Sądowego uczestniczą w rozprawach i posiedzeniach przed Sądem Okręgowym, w tym posiedzeniach wykonawczych, penitencjarnych oraz odwoławczych; wnoszą środki odwoławcze.
 19. Wykonują analizy i badania aktowe oraz opracowują sprawozdania i informacje oraz inne opracowania problemowe w ramach zadań Wydziału Organizacyjno-Sądowego, a także realizują obowiązki informacyjne o charakterze stałym, cyklicznym i doraźnym.
 20. Koordynują ściganie określonych kategorii przestępstw – innych niż wskazane w § 4 pkt 5 niniejszego Zarządzenia – a także kształtują praktykę w zakresie ich zwalczania na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych, między innymi, przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowują sprawozdania i raporty o stanie przestępczości bądź opracowują i wdrażają do praktyki prokuratorskiej metodykę prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw.
 21. Biorą udział w pracach komisji dokonującej oceny kwalifikacyjnej asesora przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich.
 22. Wykonują inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

a ponadto prokurator Aneta Zawiślak

 1. Koordynuje współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.
 2. Koordynuje postępowania z zakresu nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, w tym objętymi Konwencją Waszyngtońską.

a ponadto prokurator Ewa Dziadczyk 

 1. Koordynuje postępowania dotyczące przestępstw popełnionych na tle rasowym oraz przestępstw z nienawiści; prowadzi monitoring wskazanej kategorii postępowań, a także bada prawidłowość prowadzenia tego rodzaju postępowań.
 2. Koordynuje postępowania dotyczące handlu ludźmi i nielegalnej adopcji.

a ponadto prokurator Wojciech Zawiślak

 1. Koordynuje postępowania dotyczące błędów medycznych.
 2. Koordynuje postępowania dotyczące przestępstw związanych z pozbawieniem życia oraz nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem lub karaniem, których sprawcami są funkcjonariusze Policji lub inni funkcjonariusze publiczni.
 3. Realizuje zadania prokuratorów na stanowiskach pracy w Dziale Postępowania Sądowego.
 4. Prokuratorzy:
 • Aneta Zawiślak – Ewa Dziadczyk,
 • Wojciech Zawiślak – Artur Stupak,

zastępują się wzajemnie.

§ 9.

Kierownik Działu Postępowania Sądowego – Małgorzata Siwek-Sokólska

 1. Bezpośrednio kieruje pracą Działu i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Dziale oraz sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów.
 2. Koordynuje zwierzchni nadzór służbowy wykonywany przez prokuratorów Działu nad sprawami prowadzonymi lub nadzorowanymi w prokuraturze rejonowej, przydzielonymi do Działu celem objęcia takim nadzorem; przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcy informacje o istotnych ustaleniach zwierzchniego nadzoru służbowego i planowanych czynnościach z tego zakresu.
 3. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego oraz w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych.
 4. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego opiniuje i przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu wnioski o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w Dziale.
 5. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego obejmuje nadzorem służbowym wszystkie sprawy zawieszone w kierowanym Dziale.
 6. Przydziela wokandy odwoławcze oraz posiedzenia podległym prokuratorom, a także w nich uczestniczy.
 7. Przyjmuje referaty przed- i posesyjne od prokuratorów Działu; wyraża opinię co do zasadności cofnięcia środka odwoławczego.
 8. Analizuje sprawy, w których zapadły wyroki umarzające postępowanie w stosunku do oskarżonych tymczasowo aresztowanych w postępowaniu przygotowawczym.
 9. Sporządza odpowiedzi na kasacje, a także opiniuje odpowiedzi na kasacje sporządzone przez prokuratorów Wydziału.
 10. Opiniuje i przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu, kasacje i wnioski o kasację w trybie art. 521 k.p.k., a w razie potrzeby także je sporządza; przedstawia do podpisu wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których akt oskarżenia wniósł prokurator rejonowy.
 11. Monitoruje postępowania karne wykonawcze, w szczególności w zakresie osobistego udziału prokuratorów w postępowaniu wykonawczym, inicjowania przez prokuratorów postępowania wykonawczego, oceny wydanych w toku postępowania wykonawczego orzeczeń i reakcji na nie poprzez składanie środków odwoławczych.
 12. Bada skargi związane z udziałem prokuratorów w postępowaniach sądowych; bada skargi związane z odmową skorzystania z przysługujących prokuratorom środków zaskarżenia.
 13. Realizuje obowiązki (w tym obowiązek informacyjny w zakresie przedstawiania danych na potrzeby monitoringu) wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w zakresie dotyczącym skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych.
 14. W sprawach objętych zakresem działalności Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego opracowuje analizy problemowe, sporządza i konsultuje pisma instrukcyjne do prokuratur rejonowych oraz przeprowadza konsultacje na tle uchybień ujawnianych w toku postępowania przed sądem obu instancji.
 15. Organizuje badania problemowe dotyczące orzecznictwa sądowego, prace analityczne w zakresie praktyki odwoławczej prokuratur rejonowych, a także opracowuje analizy i uogólnienia związane z pracą Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 16. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału kontroluje obciążenie i poziom pracy podległych prokuratorów i pracowników oraz terminowość realizacji powierzonych zadań.
 17. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego.
 18. Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 19. Zastępuje Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, a ponadto zastępuje Katarzynę Słodzińską w zakresie spraw związanych z postępowaniem sądowym.

§ 10.

Prokuratorzy na stanowiskach pracy w Dziale Postępowania Sądowego.

 • Małgorzata Siwek-Sokólska,
 • Katarzyna Słodzińska,
 • Ryszard Gąsiorowski,
 • Beata Wysocka-Niedek,
 • Barbara Bator.
 1. Prowadzą śledztwa w sprawach dotyczących błędów medycznych oraz – w dalszej kolejności – prowadzą śledztwa, a także nadzorują śledztwa powierzone innym organom w pozostałych sprawach pozostających we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej; w prowadzonych lub nadzorowanych przez siebie śledztwach wykonują czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą; sprawują również nadzór nad sprawami zawieszonymi, wcześniej przez nich prowadzonymi, nadzorowanymi bądź przydzielonymi przez Kierownika Działu Postępowania Sądowego lub Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 2. W sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Dziale oraz w ramach pomocy prawnej biorą udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami, również w postępowaniu odwoławczym, chyba że ze względu na uzasadniony przypadek, w tym ekonomikę i dobro postępowania, zasadnym jest skierowanie wniosku, o którym mowa w § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 3. W porozumieniu z Kierownikiem Działu Postępowania Sądowego przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach przez siebie prowadzonych.
 4. Przyjmują interesantów w sprawach przez siebie prowadzonych lub nadzorowanych.
 5. Sprawują zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego – innymi niż wskazane w § 4 pkt 5 niniejszego Zarządzenia.
 6. Dokonują analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań, udzielają odpowiedzi i przygotowują projekty pism kierowanych do prokuratorów rejonowych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami.
 7. W porozumieniu z Kierownikiem przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych objętych zwierzchnim nadzorem służbowym przez prokuratorów Działu, jak i w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych, zwierzchnim nadzorem służbowym nieobjętych.
 8. W porozumieniu z Kierownikiem Działu przygotowują projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – przez zastępcę prokuratora rejonowego.
 9. Koordynują ściganie określonych kategorii przestępstw – innych niż wskazane w § 4 pkt 5 niniejszego Zarządzenia – a także kształtują praktykę w zakresie ich zwalczania na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych, między innymi, przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowują sprawozdania i raporty o stanie przestępczości bądź opracowują i wdrażają do praktyki prokuratorskiej metodykę prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw.
 10. W odniesieniu do postępowań odwoławczych, objętych wnioskami, o których mowa w art. 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, oceniają apelacje prokuratorskie, występują z wnioskami o cofnięcie środków odwoławczych oraz biorą udział w rozprawach i posiedzeniach odwoławczych przed sądem.
 11. Biorą, w określonym zakresie, udział w rozprawach i posiedzeniach odwoławczych oraz obsadzają posiedzenia w Wydziale II Karnym Sądu Okręgowego w Koszalinie, a także realizują obowiązki wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w zakresie dotyczącym skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych.
 12. Analizują orzecznictwo sądowe i oceniają praktykę odwoławczą prokuratorów.
 13. Opracowują projekty kasacji i wniosków o kasacje oraz sporządzają odpowiedzi na kasacje.
 14. Sporządzają okresowe analizy i uogólnienia poziomu postępowań karnych w świetle orzecznictwa sądowego oraz praktyki prokuratur rejonowych w zakresie udziału prokuratora w postępowaniu przed sądem I instancji.
 15. Sprawują nadzór służbowy nad prokuraturami rejonowymi w zakresie działalności Działu Postępowania Sądowego i w związku z tym:

a) udzielają bieżących konsultacji i wskazówek prokuratorom prokuratur rejonowych związanych z udziałem w postępowaniu przed sądem I instancji oraz potrzebą zainicjowania postępowania odwoławczego środkami odwoławczymi,

b) sprawdzają przygotowanie do rozprawy i poziom wystąpień przed sądem prokuratorów prokuratur rejonowych,

c) badają praktyki prokuratur rejonowych w zakresie aktywności i skuteczności odwoławczej,

d) przeprowadzają w trybie kontroli badania akt spraw pozakarnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, udzielają odpowiedzi, przygotowują projekty pism do prokuratorów rejonowych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami,

e) badają skargi związane z udziałem prokuratorów w postępowaniach sądowych oraz z odmową skorzystania z przysługujących prokuratorom środków zaskarżania,

f) wytaczają powództwa w sprawach majątkowych i kierują wnioski nieprocesowe do Sądu Okręgowego w sprawach o ubezwłasnowolnienie; biorą udział w postępowaniu sądowym w tych sprawach oraz innych sprawach cywilnych z zakresu stosunków pracy i ubezpieczeń społecznych, w sprawach gospodarczych oraz w sprawach dotyczących nieletnich; wnoszą środki odwoławcze i opracowują wnioski odnośnie środków nadzwyczajnych w tych sprawach,

g) zgłaszają i biorą udział w postępowaniu sądowym w sprawach o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych, w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym w sprawach wszczętych przez prokuratury rejonowe; wnioskują środki prawne, uczestniczą w postępowaniach sądowych wynikłych z przepisów Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, a także oceniają potrzebę zgłoszenia udziału w sprawach, w których sąd skierował zawiadomienie w trybie art. 59 k.p.c. albo doręczył pozew w sprawach przewidzianych w art. 449 k.p.c.,

h) zgłaszają udział w postępowaniu administracyjnym oraz inicjują je, wnoszą odwołania i sprzeciwy od decyzji organów administracyjnych, a także skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od takich decyzji oraz uchwał organów samorządu terytorialnego i rozporządzeń porządkowych Wojewody; zgłaszają udział w administracyjnym postępowaniu sądowym oraz opracowują projekty skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

i) inicjują badania aktowe spraw karnych w prokuraturach rejonowych, w celu ujawnienia materiałów pozwalających na wytaczanie powództw na podstawie art. 412 k.c., przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów Ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, a także do innych powództw,

j) udzielają osobie uprawnionej niezbędnych informacji w zakresie możliwości i warunków ubiegania się o kompensatę przyznawaną przez organ orzekający w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy przestępstwo zostało popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udostępniają wzór formularza wniosku o kompensaty oraz udzielają, na żądanie osoby uprawnionej, ogólnej pomocy i informacji co do sposobu wypełnienia wniosku,

k) prowadzą postępowania wyjaśniające, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, w odniesieniu do wniosków pochodzących od kierownika podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie albo kierownika jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa w związku z wydaniem decyzji, postanowienia albo zaniechaniem ich terminowego wydania.

 1. Uczestniczą w posiedzeniach wykonawczych oraz penitencjarnych; wnoszą środki odwoławcze.
 2. Wykonują analizy i badania aktowe oraz opracowują sprawozdania i informacje oraz inne opracowania problemowe w ramach zadań Działu Postępowania Sądowego, a także realizują obowiązki informacyjne o charakterze stałym, cyklicznym i doraźnym.
 3. Koordynują ściganie określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępstw na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych, między innymi, przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowują sprawozdania i raporty o stanie przestępczości bądź opracowują i wdrażają do praktyki prokuratorskiej metodykę prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw.
 4. Biorą udział w pracach komisji dokonującej oceny kwalifikacyjnej asesora przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich.
 5. Wykonują inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę, Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego i Kierownika Działu Postępowania Sądowego.

a ponadto prokurator Katarzyna Słodzińska 

 1. Monitoruje postępowania karne, w których przed sądami zapadły wyroki uniewinniające oskarżonych.
 2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze dotyczące przestępstw przeciwko zabytkom; koordynuje postępowania w tym zakresie, w sprawach pozostających we właściwości powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu koszalińskiego.

a ponadto prokurator Beata WysockaNiedek 

 1. Wraz z prokurator Barbarą Bator prowadzi postępowania wyjaśniające, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, w odniesieniu do wniosków pochodzących od kierownika podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie albo kierownika jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa w związku z wydaniem decyzji, postanowienia albo zaniechaniem ich terminowego wydania.
 2. Wraz z prokurator Barbarą Bator prowadzi, w trybie art. 557 2 k.p.k., postępowania wobec osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka przymusu albo niesłuszne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej lub kary, z której wykonania zwolniono oskarżonego, albo niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie osoby, wobec której nie prowadzono postępowania karnego; przygotowuje projekty decyzji we wskazanym zakresie, a także projekty decyzji o braku podstaw do wytoczenia powództw.

a ponadto prokurator Barbara Bator 

 1. Wraz z prokurator Beatą Wysocką-Niedek prowadzi postępowania wyjaśniające, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, w odniesieniu do wniosków pochodzących od kierownika podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie albo kierownika jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa w związku z wydaniem decyzji, postanowienia albo zaniechaniem ich terminowego wydania.
 2. Wraz z prokurator Beatą Wysocką-Niedek prowadzi, w trybie art. 557 2 k.p.k., postępowania wobec osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka przymusu albo niesłuszne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej lub kary, z której wykonania zwolniono oskarżonego, albo niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie osoby, wobec której nie prowadzono postępowania karnego; przygotowuje projekty decyzji we wskazanym zakresie, a także projekty decyzji o braku podstaw do wytoczenia powództw.
 3. Prokuratorzy:
 • Beata Wysocka-Niedek – Barbara Bator,
 • Katarzyna Słodzińska – Ryszard Gąsiorowski

zastępują się wzajemnie.

§ 11.

Wizytator, realizujący jednocześnie zadania na stanowisku pracy do spraw skarg i wniosków – Małgorzata Jarecka.

 1. Opracowuje plany wizytacji i lustracji oraz założenia do nich, jak i projekty zarządzeń Prokuratora Okręgowego w tym zakresie.
 2. Przeprowadza wizytacje, lustracje i kieruje zespołami wizytacyjnymi oraz sporządza sprawozdania z tych czynności; opracowuje projekty zaleceń powizytacyjnych i polustracyjnych.
 3. Informuje Prokuratora Okręgowego o istotnych problemach w pracy podległych prokuratur rejonowych stwierdzonych w toku wizytacji, lustracji, badań i analiz oraz przedstawia wnioski i propozycje mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych problemów.
 4. Analizuje sprawozdania i informacje statystyczne oraz przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu sformułowane na ich podstawie wnioski.
 5. Przeprowadza badania i opracowuje informacje zlecone przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie i Prokuraturę Krajową.
 6. Opracowuje stanowiska w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Okręgoweji podległych prokuratur rejonowych.
 7. Dokonuje ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych.
 8. Przeprowadza ocenę kwalifikacji kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej, którą poprzedza dokonaniem oceny całości złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi.
 9. Kontroluje prawidłowy przebieg asesury; przeprowadza badania akt spraw prowadzonych i nadzorowanych przez asesora przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich; sporządza ocenę dla potrzeb komisji dokonującej oceny kwalifikacyjnej asesora przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich.
 10. Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie ustalonym przez Prokuratora Okręgowego.
 11. Rozpoznaje skargi i wnioski oraz przygotowuje projekty odpowiedzi udzielanych przez Prokuratora Okręgowego.
 12. Koordynuje załatwianie skarg i wniosków przez prokuratury rejonowe.
 13. Przygotowuje materiały związane ze skargami i wnioskami w zakresie spraw osobowych pracowników oraz przygotowuje projekty odpowiedzi udzielanych w tym zakresie.
 14. Dokonuje okresowych kontroli sposobu załatwiania i terminowości skarg i wniosków w prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego.
 15. Sporządza okresowe analizy i sprawozdania dotyczące wpływu skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwiania i wykorzystania.
 16. Monitoruje postępowania w sprawach, w których do sądu wniesiono subsydiarny akt oskarżenia.
 17. Koordynuje postępowania dotyczące tzw. przestępczości korupcyjnej.
 18. Opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego.
 19. Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 20. Zastępuje prokuratora Ryszarda Gąsiorowskiego w czasie jego nieobecności z wyłączeniem czynności związanych z utrzymywaniem kontaktów ze środkami masowego przekazu i czynności z zakresu postępowania sądowego.

§ 12.

Rzecznik Prasowy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika SzkoleniaRyszard Gąsiorowski.

 1. Informuje środki masowego przekazu o działalności i wynikach pracy prokuratorów.
 2. Śledzi na bieżąco publikacje dotyczące działalności prokuratury, podejmuje działania zmierzające do wykorzystania publikacji w pracy prokuratorskiej.
 3. Utrzymuje stałe kontakty z dziennikarzami oraz inspiruje publikacje.
 4. W miarę potrzeby organizuje konferencje prasowe.
 5. Opracowuje i przekazuje środkom masowego przekazu komunikaty prokuratury, w tym komunikaty o prowadzonych i zakończonych postępowaniach.
 6. Uzyskuje od prokuratorów rejonowych informacje dotyczące spraw medialnych.
 7. Prowadzi ewidencję publikacji dotyczących spraw prowadzonych przez prokuratury okręgu koszalińskiego, wypowiedzi prokuratorów, a także wystąpień w radiu i telewizji.
 8. Udziela konsultacji w sprawach dotyczących naruszeń prawa prasowego prowadzonych przez prokuratorów z terenu właściwości Prokuratury Okręgowej.
 9. Dokonuje analizy spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych pod kątem zasadności zarzutów podnoszonych w publikacjach pod adresem prokuratury.
 10. Kieruje odpowiedzi na krytykę prasową oraz sprostowania odnoszące się do przedstawionych w środkach masowego przekazu wiadomości nieprawdziwych lub nieścisłych.
 11. Planuje i organizuje szkolenia zawodowe prokuratorów, asesorów i pracowników administracyjnych Prokuratury Okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych.
 12. Koordynuje działania dotyczące udziału prokuratorów, asesorów i pracowników administracyjnych Prokuratury Okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych w szkoleniach i studiach podyplomowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, a także gromadzi dane w tym zakresie.
 13. Prowadzi szkolenia wewnętrzne w zakresie właściwości Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 14. Jako patron-koordynator służy aplikantom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pomocą merytoryczną oraz nadzoruje i koordynuje prawidłowy przebieg ich praktyk.
 15. Organizuje praktyki studenckie i współdziała w tym zakresie z Wydziałami Prawa i Administracji.
 16. Organizuje narady z osobami prowadzącymi zajęcia oraz prokuratorami-patronami w celu wymiany doświadczeń i omówienia nasuwających się w toku szkolenia uwag.
 17. Realizuje czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora i przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu projekty ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora dokonywanych na podstawie art. 175-182 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.
 18. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego prowadzi czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury; uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnych dokonujących ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury oraz przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu projekty ocen kwalifikacyjnych dokonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 19. Organizuje przebieg stażu urzędniczego, opracowując jego harmonogram dla każdego stażysty; zbiera okresowe oceny i opinie o pracy stażysty i jego postawie oraz organizuje egzamin.
 20. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podpisuje listy płac pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz pobierających uposażenia rodzinne.
 21. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego zatwierdza rachunki i polecenia przelewów bankowych w zakresie bieżącej działalności prokuratury.
 22. Zapoznaje się ze sprawami, w których Prokuratura Okręgowa jest pozwana jako jednostka organizacyjna Skarbu Państwa, a w konsekwencji, w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, ustala rodzaj i zakres działań związanych z zapewnieniem w tych sprawach zastępstwa procesowego oraz przygotowuje materiały i stanowiska niezbędne do zapewnienia właściwej ochrony interesów Skarbu Państwa.
 23. Opiniuje projekty aktów prawnych.
 24. Współdziała z organizacjami działającymi na rzecz ofiar przestępstw i koordynuje podejmowanie w podległych prokuraturach rejonowych działań na rzecz pokrzywdzonych, a nadto monitoruje postępowania dotyczące przestępstw popełnionych z użyciem przemocy wobec członka rodziny w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
 25. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego, a także projekty wniosków w sprawach kadrowych.
 26. Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 27. Zastępuje prokurator Małgorzatę Jarecką w czasie jej nieobecności.

§ 13.

Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – Artur Stupak. 

 1. Bezpośrednio kieruje pracą Działu, organizuje i planuje pracę tego Działu, sprawuje nadzór nad pracą podległych mu pracowników.
 2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze dotyczące przestępstw z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) w sprawach pozostających we właściwości Prokuratury Okręgowej; bierze udział w postępowaniu sądowym w tych sprawach; w prowadzonych przez siebie postępowaniach wykonuje czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą; sprawuje również nadzór nad sprawami zawieszonymi, wcześniej przez siebie prowadzonymi, nadzorowanymi bądź przydzielonymi przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 3. Nadzoruje prowadzenie analizy kryminalnej oraz realizuje obowiązek informacyjny związany z rozwojem analizy kryminalnej.
 4. Nadzoruje prowadzenie stanowisk dostępowych do: Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych.
 5. Nadzoruje administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej, a także elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP.
 6. Zapewnia obsługę informatyczną i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych oraz koordynuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemów.
 7. Zapewnia obsługę techniczną czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych, w tym związanych z przesłuchaniem na odległość.
 8. Organizuje oraz prowadzi szkolenia użytkowników w zakresie obsługi Systemu Informatycznego Prokuratury, Systemu Digitalizacji Akt oraz innych aplikacji używanych przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury okręgu koszalińskiego.
 9. Nadzoruje prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 10. W uzgodnieniu z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym opracowuje projekt budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych.
 11. Współpracuje z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych.
 12. Koordynuje współpracę z Krajowym Biurem do Spraw Odzyskiwania Mienia w zakresie wynikającym z realizacji Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz realizacji Porozumienia z dnia 15 września 2009 r., zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Finansów i Ministrem Sprawiedliwości Prokuratorem Generalnym, w sprawie współpracy w wykrywaniu i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem w zakresie zadań Krajowego Biura do Spraw Odzyskiwania Mienia.
 13. Koordynuje postępowania dotyczące przestępstw z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), prowadzone lub nadzorowane w Prokuraturze Okręgowej oraz w prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego, a nadto realizuje obowiązek informacyjny dotyczący postępowań w sprawie oszustw sms’owych oraz przestępstw popełnionych z użyciem sieci Internet.
 14. Koordynuje postępowania dotyczące komputerowej pornografii dziecięcej.
 15. Koordynuje postępowania dotyczące praw autorskich i pokrewnych.
 16. Opracowuje plany rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych, zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową i Prokuraturę Regionalną w Szczecinie.
 17. Wykonuje zadania w zakresie realizacji Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, przygotowując projekty postanowień i decyzji oraz – z upoważnienia Prokuratora Okręgowego – podpisując informacje i korespondencję w tych sprawach.
 18. Opracowuje projekty regulacji prawnych dotyczących wdrażania, utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych w Prokuraturze Okręgowej oraz koordynuje takie działania w podległych prokuraturach rejonowych.
 19. Opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego.
 20. Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

§ 14.

Na podstawie art. 9 § 1 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, czynności i zadania przydzielone:

 1. Naczelnikowi Wydziału I Śledczego – powierzyć prokuratorowi Tomaszowi Bodo,
 2. Naczelnikowi Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego – powierzyć prokuratorowi Adamowi Niedkowi,
 3. Kierownikowi Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej – powierzyć prokurator Małgorzacie Sielskiej,
 4. Kierownikowi Działu Postępowania Sądowego – powierzyć prokurator Małgorzacie Siwek-Sokólskiej,
 5. Wizytatorowi realizującemu jednocześnie zadania na stanowisku pracy do spraw skarg i wniosków – powierzyć prokurator Małgorzacie Jareckiej,
 6. Rzecznikowi Prasowemu pełniącemu jednocześnie funkcję Kierownika Szkolenia – powierzyć prokuratorowi Ryszardowi Gąsiorowskiemu,
 7. Kierownikowi Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – powierzyć prokuratorowi Arturowi Stupakowi.

§ 15.

Traci moc Zarządzenie nr 4/20 Prokuratora Okręgowego w Koszalinie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie podziału czynności prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 marca 2020 roku.

Kierownictwo Prokuratury

Prokurator Okręgowy

prok. Krzysztof Kozber

Zastępca Prokuratora Okręgowego

prok. Zuzanna Ostrowska

Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin

tel.: +48 .. 94 34-28-697
fax: +48 .. 94 36-77-113

godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

skrytka ePUAP:

/6b934eiwl5/SkrytkaESP

Link do mapy dojazdu

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.
Link do platformy Epuap.
Link do Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.
Link do podstrony: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Link strony fundacji Jesteśmy dla Was
Link do strony Polskiego Centrum Mediacji.
Copyright © 2021 Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
W górę W górę
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast